اصرار به بیمارستان خصوصی رفتن به چه قیمتی؟؟!!

دسته: مقالات
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۸

در اینکه بیمارستان خصوصی بخشهای خلوتری نسبت به دولتی ها دارد و ازحیث تعداد پرسنل به نسبت بیماران غنی ترهستند شکی نیست اما….ایا قرار است همیشه بیمارستان دولتی در بحث درمان و مراقبت ضعیف عمل کند؟؟؟

طی چندسال اخیررسیدگی به بخشهای مختلف بیمارستان های دولتی و توسعه امکانات ان مورد نظرمسئولین قرارگرفته ودرحال حاضربیماران بعدازگذراندن دوره بستری باحال عمومی خوب ورضایت کامل ترخیص میشوند امااین تفکرقدیمی ومنفی وهراس بیجای عده ای از مردم ازبستری دربیمارستان دولتی گاهی بقیمت ازدست رفتن جان بیمارتمام میشودپرستاران بیمارستان دولتی باوحودتعدادزیادبیماران وشلوغی بخشهافشارروحی وجسمی بخودراتحمل نموده ولی درامرمراقبت ورسیدگی کم نمیگذراندواین امرتحت نظارت پزشکان بخش ومسئولین بوده وهست اما مسلما نیازمندصبوری وسعه صدرمراجعین هم است والبته بااغوش بازپذیرای انتقادات پیشنهادات بصورت محترمانه هستیم..به این دونمونه خوب توجه کنید:

طی کمترازدو هفته دو بیمارحدودیکساله بااسهال شدیدوبیحالی وکم ابی بدن بستری کردم وضعیت کودکان بحدی بحرانی بودکه یکی ازانهاازشدت افت فشاردرمنزل دچاربیحالی ومشکوک به تشنج بود….واماوالدین هردوکودک دقیقاطی چندشب گذشته بامراجعه به بیمارستان خصوصی وویزیت سرپایی باتجویزچندبستهORSواینکه کودک شمانیازبه بستری نداردمرخص شدند…متاسفانه کودکان یانتوانستندمحلول رابخوردندیاکفاف شدت اسهال رانمیدادوبعدازساعتهای طولانی باحال عمومی بدبه اورژانس مامنتقل شدند….سرم درمانی وداروهادرهمه جایکسان است ومن متوجه این حجم ازمقاومت والدین برای بستری نمیشوم!!!!

واقعابرای ماپزشکان ناراحت کننده است که دراین زمانه کودکی ازشدت اسهال وکم ابی شدیدتلف شود….مگردردهه ۳۰و۴۰هستیم‌که بایدشاهداین اتفاقات باشیم؟؟؟چراوالدین بامشاهده بیحالی کودک ووقتی طی اسهال قادربخوردن نیست سریعابرای معاینه مجددبه اورژانس مراجعه نمیکنند؟؟؟
مواردی بوده که ازشدت کم ابی بدن وبدنبال ان نارسایی کلیه هاطفل بی زبان بایدزنده میبودونشد!!!!!فقط بعلت مراجعه دیررس!!!!

اورژانس بیمارستان هادرتمام شبانه روزاماده خدمت رسانی اندواگرکودکی دچارناخوشی است درنگ‌جایزنیست….

دراخرمجدداعلائم کم ابی بدن درکودکان راعرض میکنم:

عطش شدید به اب
استفراغ مکرر
کاهش ادرار
قادربخوردن نباشدومکرراسهال باشد
بیحالی وخشکی دهان
گریه بدون اشک

باارزوی سلامتی تمام بیمارن

دکترسمانه حبیبیان متخصص کودکان شهرستان بافق


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۳۹
برچسب ها: