سیل مهربانی در دبیرستان آیت الله شیخ محمد تقی بافقی