بهار آمد  قفس ها  را شكستند
كبوترهاي عاشق   لاله گشتند
كتاب زندگي   با گُل  نو شتند
حروف آن زقلب ودل سرشتند
به روي سفره دل ميوه چيدند
ز  باغ گل ستاره  مي ربودند
درون چشم  گلزاري  غنودند
براي واژه ها  نوري سرودند
درخت زندگي با چشمه جوشيد
 نگاه   پنجره از سبزه  نوشيد
 حياط  خانه را با نور  پوشيد
  بهار سبز در جنگل خروشيد
درون چكمه ها شمعي بتابيد
ميان كوچه ها پروانه خوابيد
زچشمان  ستاره عشق  باريد
پرستوها   شما  پيك  بهاريد
زدستان محبت, عشق  جاري
چو رويد  خنده از باد بهاري
محبت سرخ چون قلب اناري
سبدها پرشداز شمع و قناري
به سر بگذاشت بلبل تاج شاهي
دهد  فرمان به باد  صبحگاهي
كه پوشاند  زگل راه و  نگاهي
برقصاند  درون  تنگ  ،ماهي
پرنده روي  شاخه زد  جوانه
نسيم با قلب  من خواند ترانه
دل من روي هفت سين زمانه
درون سين هايش كرده  لانه
سراینده:حسین ارجمند