اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده روستاهای بخش مرکزی بافق

دسته: سیاسی
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي باجگان

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستاي باجگان می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی روستا در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی روستاي باجگان به شرح زیر می باشد:

1 – آقاي  عباسعلي  آخوندي باجگاني  فرزند محمد كد نامزد 1215

2 – آقاي  ابراهيم  انغوزهءباجگاني  فرزند محمد  كد نامزد 1275

3 – خانم  مريم  انغوزه باجگاني  فرزند محمد  كد نامزد 1276

4 – آقاي  محمدعلي  حاجي پور  فرزند اکبر كد نامزد 1417

5 – آقاي  احمد  حسن زاده باجگاني  فرزند اكبر كد نامزد 1428

6 – آقاي  عباسعلي  حسن زاده باجگاني  فرزند يوسف كد نامزد 1429

7 – آقاي  حسين  محسني  فرزند يداله كد نامزد 1725

8 – خانم  ربابه  منصوري باجگاني  فرزند حسين كد نامزد 1745

 

………………………………………………

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي باقراباد

1 – آقاي  سيدعلي  حسيني باقرآبادي  فرزند سيدموسي كد نامزد 1458

2 – آقاي  جلال  عسكري باقرآبادي  فرزند علي اصغر كد نامزد 1657

3 – آقاي  حبيب اله  عسكري باقرآبادي  فرزند رمضان كد نامزد 1658

4 – آقاي  علي  عسكري باقرآبادي  فرزند يدالله كد نامزد 1659

5 – آقاي  علي اصغر  عسكري باقرآبادي  فرزند محمد كد نامزد 1671

 

…………………………………………..

 

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي بركوييه

1 – آقاي  حسين  خليلي شيطوري  فرزند عباس كد نامزد 1498

2 – آقاي  حسين  رضائي شريف آبادي  فرزند صفر كد نامزد 1549

3 – آقاي  ابوالقاسم  سالاري بركوئي  فرزند علي كد نامزد 1568

4 – آقاي  احمد  سالاري بركوئي  فرزند حسين كد نامزد 1569

5 – آقاي  امرالله  سالاري بركوئي  فرزند اصغر كد نامزد 1571

6 – آقاي  حسن  سالاري بركوئي مشهور به حاج حسن شكرالله فرزند شكرالله كد نامزد 1572

7 – آقاي  حسن  سالاري بركوئي  فرزند نظرعلي  كد نامزد 1574

8 – آقاي  علي اكبر  سالاري بركوئي  فرزند حسین كد نامزد 1575

9 – آقاي  محمد  سالاري بركوئي  فرزند حسين كد نامزد 1576

10 – آقاي  مصطفي  سالاري بركوئي  فرزند حسین كد نامزد 1578

11 – آقاي  ولي الله  سالاري بركوئي  فرزند اصغر كد نامزد 1579

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي بساب

1 – آقاي  علي اكبر  ابراهيمي بسابي  فرزند ماشاءاله كد نامزد 1219

2 – آقاي  ابراهيم  اميري قريه علي  فرزند رضا كد نامزد 1267

3 – آقاي  غلام حسين  توكلي بسابي  فرزند احمد كد نامزد 1291

4 – آقاي  حسين  رحيمي گرگين آبادي  فرزند ماشاءاله كد نامزد 1541

5 – آقاي  اصغر  محمودي كهني  فرزند باقر كد نامزد 1727

6 – آقاي  عليرضا  مطيع دولت  فرزند نوراله كد نامزد 1742

………………………………………

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي تاشكوييه

1 – آقاي  اكبر  رشيدي طاشكوئي  فرزند حسین كد نامزد 1542

2 – آقاي  حسين  رشيدي طاشكوئي  فرزند مصطفي كد نامزد 1545

3 – آقاي  داود  رشيدي طاشكوئي  فرزند اسداله كد نامزد 1546

4 – آقاي  سعيد  رشيدي طاشكوئي  فرزند مصطفي كد نامزد 1547

5 – آقاي  علي اصغر  رشيدي طاشكوئي  فرزند اسدا… كد نامزد 1548

6 – آقاي  داود  قاسمي سلطان آبادي  فرزند شكرا… كد نامزد 1714

7 – آقاي  رضا  قاسمي سلطان آبادي  فرزند شكرا.. كد نامزد 1715

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي حاجي اباد

1 – آقاي  احمدعلي  سلطاني بافقي  فرزند غلامعلي كد نامزد 1582

2 – آقاي  عباس علي  طالعي بافقي  فرزند محمد كد نامزد 1629

3 – آقاي  محمود  طالعي بافقي  فرزند حجي محمد كد نامزد 1645

4 – آقاي  حسن  فتاحي بافقي  فرزند رضا كد نامزد 1678

5 – آقاي  حسين  فتوحي بافقي  فرزند غلام رضا كد نامزد 1682

6 – آقاي  عباسعلي  فتوحي بافقي  فرزند علی كد نامزد 1687

………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي حسين اباد

1 – آقاي  علي اكبر  ابوطالبي  فرزند حسين  كد نامزد 1249

2 – آقاي  داود  ابوطالبي حسين آباد  فرزند محمد حسين  كد نامزد 1251

3 – آقاي  احمد  ابوطالبي حسين آبادي  فرزند علي اكبر كد نامزد 1252

4 – آقاي  حسن  ابوطالبي حسين آبادي  فرزند علي اكبر كد نامزد 1254

5 – آقاي  حميد  ابوطالبي حسين آبادي  فرزند عباس كد نامزد 1256

6 – خانم  اعظم  حسني حسين آبادي  فرزند اكبر كد نامزد 1451

7 – آقاي  رضا  حسني حسين آبادي  فرزند شکرا… كد نامزد 1454

8 – خانم  طيبه  حسني حسين آبادي  فرزند شكرالله كد نامزد 1457

9 – آقاي  اكبر  حسيني حسين آبادي  فرزند عليعلي كد نامزد 1459

10 – آقاي  علي  حسيني حسين آبادي  فرزند اكبر كد نامزد 1461

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي حكيم اباد

1 – آقاي  حسين  خدابخشي موري آبادي  فرزند اکبر كد نامزد 1494

2 – آقاي  داود  خدابخشي موري آبادي  فرزند اكبر كد نامزد 1495

3 – آقاي  حسين  سالاري علي آبادي  فرزند اكبر كد نامزد 1581

4 – آقاي  سيدحسن  هاشمي نسب  فرزند سيدعلي اكبر كد نامزد 1764

 ……………………………………

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي دارستان

1 – آقاي  علي اصغر  زينلي جوزي  فرزند حسن كد نامزد 1565

2 – آقاي  محمدعلي  زينلي جوزي  فرزند حسن كد نامزد 1567

3 – آقاي  رضا  فلاح دهوئي  فرزند محمد كد نامزد 1694

4 – آقاي  اكبر  فلاح شمس الديني  فرزند حسين كد نامزد 1695

5 – آقاي  نعمت اله  ميرعلمي جزستاني  فرزند رمضان كد نامزد 1758

………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي دولت اباد

1 – آقاي  علي  ابراهيمي  فرزند محمد كد نامزد 1218

2 – آقاي  امير  ابراهيمي پور  فرزند بمانعلي كد نامزد 1245

3 – آقاي  حسين  عبداللهي  فرزند محمد كد نامزد 1646

4 – خانم  بتول  عبداللهي دولت آبادي  فرزند عباسعلي كد نامزد 1648

5 – آقاي  علي  عبداللهي دولت آبادي  فرزند حسن كد نامزد 1649

6 – آقاي  عليرضا  عبداللهي دولت آبادي  فرزند محمد كد نامزد 1651

7 – آقاي  محمدرضا  عبداللهي دولت آبادي  فرزند بمانعلي كد نامزد 1652

8 – آقاي  داود  عطاريان  فرزند حسين كد نامزد 1672

………………………………….

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي رضاييه

1 – آقاي  اكبر  رنجبربافقي  فرزند محمد كد نامزد 1561

2 – آقاي  حسين  طالعي بافقي  فرزند عباس  كد نامزد 1626

3 – آقاي  علي  طالعي بافقي  فرزند محمد كد نامزد 1641

4 – آقاي  جواد  فتوحي بافقي  فرزند حسين كد نامزد 1681

5 – آقاي  حسين  فتوحي بافقي  فرزند محمد كد نامزد 1684

6 – آقاي  روح الله  فتوحي بافقي  فرزند حسن كد نامزد 1686

………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي سيداباد

1 – آقاي  محمدرضا  اسمعيلي  فرزند عباس كد نامزد 1258

2 – آقاي  عليرضا  تقي زاده بافقي  فرزند محمد كد نامزد 1287

3 – آقاي  كاظم  شمس الدين  فرزند حسين كد نامزد 1592

4 – آقاي  محمدعلي  شمس الديني خوديان  فرزند حسين كد نامزد 1596

5 – آقاي  اكبر  شمس الديني ده مرزه  فرزند حسين كد نامزد 1597

6 – آقاي  محمدرضا  شمس الديني صيدآبادي  فرزند حسن كد نامزد 1598

7 – آقاي  سيدمصطفي  موسوي  فرزند سيد محمد كد نامزد 1746

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي شادكام

1 – آقاي  حسين  دهقان شادكامي  فرزند محمد كد نامزد 1518

2 – آقاي  عباسعلي  دهقان شادكامي  فرزند نصرالله كد نامزد 1519

3 – آقاي  علي اكبر  دهقان شادكامي  فرزند رضا كد نامزد 1521

4 – آقاي  عليرضا  دهقان شادكامي  فرزند محمد كد نامزد 1524

5 – آقاي  محمدرضا  دهقان شادكامي  فرزند علي اكبر كد نامزد 1525

6 – آقاي  احمد  زارع زاده شادكامي  فرزند اكبر كد نامزد 1562

7 – آقاي  مختار  شبان زاده شادكامي  فرزند محمد كد نامزد 1585

8 – آقاي  حسين  عسكريان  فرزند شيرعلي كد نامزد 1656

9 – آقاي  عباس  كمالي  فرزند محمد كد نامزد 1724

10 – آقاي  علي اكبر  ميرزائي شادكامي  فرزند اصغر كد نامزد 1752

……………………………………

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي شيطور

1 – آقاي  سيدمصيب  آثاري شيطوري  فرزند سيد محمد  كد نامزد 1214

2 – آقاي  سيدحمزه  حسيني شيطور  فرزند سید مسیب كد نامزد 1464

3 – آقاي  سيدمهدي  حسيني شيطور  فرزند سید مصیب كد نامزد 1465

4 – آقاي  سيدحسين  حسيني شيطوري  فرزند سيد محمد كد نامزد 1467

5 – آقاي  سيدعلي  حسيني شيطوري  فرزند سيدباقر كد نامزد 1468

6 – آقاي  غلام رضا  عبداللهي شيطوري  فرزند ابراهيم كد نامزد 1654

7 – آقاي  علي اكبر  نگاري زاده  فرزند حسين كد نامزد 1761

……………………………

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي صادق اباد

1 – آقاي  احمد  برزگري بافقي  فرزند بمانعلی كد نامزد 1281

2 – آقاي  محمدرضا  برزگري بافقي  فرزند محمد كد نامزد 1282

3 – آقاي  علي محمد  غلامي نسب فردوسيه مشهور به حاجي محمد فرزند غلامحسين  كد نامزد 1675

4 – آقاي  ابوالحسن  فتاحي بافقي  فرزند محمد كد نامزد 1676

5 – آقاي  امير  كارگران بافقي  فرزند اصغر كد نامزد 1719

6 – آقاي  سيدحسن  ميرجعفري ده نوئي  فرزند سيدمحمد كد نامزد 1748

7 – آقاي  سيدرضا  ميرجعفري ده نوئي  فرزند سيدحسين كد نامزد 1749

………………………………

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي صدراباد

1 – آقاي  محمود  ابراهيمي بسابي  فرزند حسن كد نامزد 1242

2 – آقاي  محمدجواد  پورسلطاني بافقي  فرزند رمضانعلي كد نامزد 1285

3 – آقاي  حسين  حبيبيان  فرزند رضا كد نامزد 1427

4 – آقاي  جواد  حنيف  فرزند اكبر كد نامزد 1475

5 – آقاي  محمدرضا  خبازيان بافقي  فرزند محمود كد نامزد 1486

6 – آقاي  احمد  طالعي بافقي  فرزند محمد كد نامزد 1625

7 – آقاي  محمود  فتاحي بافقي  فرزند عباس كد نامزد 1679

8 – آقاي  سيدمحمد  ميربافقي  فرزند سيد رضا كد نامزد 1747

…………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي علي ابادبساب

1 – آقاي  علي اصغر  جلالي  فرزند حسين كد نامزد 1294

2 – آقاي  جواد  جلالي علي آبادي  فرزند علي كد نامزد 1295

3 – آقاي  حسين  جلالي علي آبادي  فرزند غلامحسين كد نامزد 1296

4 – آقاي  حسين  جلالي علي آبادي  فرزند حسن كد نامزد 1297

5 – آقاي  علي  جلالي علي آبادي  فرزند اكبر كد نامزد 1298

6 – آقاي  محمدعلي  جلالي علي آبادي  فرزند حسين كد نامزد 1412

7 – آقاي  مصطفي  جلالي علي آبادي  فرزند علي اكبر كد نامزد 1415

……………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي فاضليه

1 – آقاي  حامد  تفكري بافقي  فرزند حسين كد نامزد 1286

2 – آقاي  حسين  فتوحي بافقي  فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1685

3 – آقاي  علي محمد  فتوحي بافقي  فرزند حسن  كد نامزد 1689

4 – آقاي  علي اصغر  قلي زاده بافقي  فرزند حسين كد نامزد 1716

5 – آقاي  محمدمهدي  مرشدزاده بافقي  فرزند حبيب اله كد نامزد 1741

…………………………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي قطرم

1 – آقاي  علي  ابوالحكيمي قطرمي  فرزند حسين كد نامزد 1248

2 – خانم  راضيه  بيكي قطرمي  فرزند عباس كد نامزد 1284

3 – آقاي  حسن  حكيمي قطرم  فرزند علي كد نامزد 1474

4 – آقاي  جعفر  خالقي قطرمي  فرزند حسن  كد نامزد 1482

5 – آقاي  علي  خالقي قطرمي  فرزند حسن كد نامزد 1484

6 – آقاي  محمد  خالقي قطرمي  فرزند علي كد نامزد 1485

7 – آقاي  حسن  دهقان قطرمي  فرزند حسين كد نامزد 1527

8 – آقاي  حسين  دهقان قطرمي  فرزند محمد كد نامزد 1528

9 – آقاي  محمود  دهقان قطرمي  فرزند محمد كد نامزد 1529

10 – آقاي  چمران  شمس الديني قطرم  فرزند حسن كد نامزد 1612

…………….

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي كرماني

1 – آقاي  محسن  ابراهيمي فيروزآبادي  فرزند مصطفی كد نامزد 1247

2 – آقاي  پنجعلي  اميري  فرزند اكبر كد نامزد 1265

3 – آقاي  حسن  اميري قريه علي  فرزند رضا  كد نامزد 1268

4 – آقاي  عزيزالله  اميري قريه علي  فرزند عباس كد نامزد 1269

5 – آقاي  علي  اميري قريه علي  فرزند محمد كد نامزد 1271

6 – آقاي  مجتبي  اميري قريه علي  فرزند علي اكبر كد نامزد 1272

7 – آقاي  مهدي  اميري قريه علي  فرزند محمد كد نامزد 1274

8 – آقاي  سيدمحمد  حسيني درند  فرزند سید علی كد نامزد 1462

9 – آقاي  محمد  مرتضي قريه علي  فرزند یوسف كد نامزد 1728

………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي كوشك

1 – آقاي  احمد  حاجي حسني كوشكي  فرزند عباس كد نامزد 1424

2 – آقاي  عباس  حيدري صيدآبادي  فرزند حسين كد نامزد 1478

3 – آقاي  كاظم  زريگاني  فرزند اصغر  كد نامزد 1564

4 – آقاي  حسن  شمس الدين كوشكي  فرزند محمد كد نامزد 1594

5 – آقاي  علي اصغر  شمس الدين نارگاني  فرزند محمد كد نامزد 1595

6 – آقاي  داود  شمس الديني نارگاني  فرزند محمد كد نامزد 1614

7 – آقاي  عليرضا  محمدي اسفنگي  فرزند محمد كد نامزد 1726

……………………………………

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي گزستان

1 – آقاي  غلامرضا  افضلي جزستاني  فرزند حسن كد نامزد 1261

2 – آقاي  احمد  حاجي حسني بافقي  فرزند عزیزالله كد نامزد 1418

3 – آقاي  عباس  حاجي حسني بافقي  فرزند محمد كد نامزد 1419

4 – آقاي  محسن  حاجي حسني بافقي  فرزند عباس كد نامزد 1421

5 – آقاي  سيدحسين  ميرعلمي جزستاني  فرزند سيدعباس كد نامزد 1754

6 – آقاي  سيدعلي اصغر  ميرعلمي جزستاني  فرزند سيداحمد كد نامزد 1756

7 – آقاي  سيدمنصور  ميرعلمي جزستاني  فرزند سيدعلي كد نامزد 1757

………………………………….

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي مباركه

1 – آقاي  سيداحمد  حسيني مباركه  فرزند سيد عباس  كد نامزد 1469

2 – آقاي  سيدمصطفي  حسيني مباركه  فرزند سيد احمد كد نامزد 1471

3 – آقاي  محمدعلي  حيدري شمس الدين  فرزند حسن كد نامزد 1476

4 – آقاي  حسن  خواجه پور  فرزند محمد كد نامزد 1512

5 – آقاي  امير  خواجه مباركه  فرزند علي اكبر كد نامزد 1514

6 – آقاي  عباس  خواجه مباركه  فرزند علي اكبر كد نامزد 1516

7 – آقاي  علي  شاهپورزاده بافقي  فرزند رمضان كد نامزد 1584

8 – آقاي  اسمعيل  شفيعي مباركه  فرزند عباس كد نامزد 1587

9 – آقاي  اكبر  شفيعي مباركه  فرزند رضا كد نامزد 1589

10 – آقاي  رضا  شفيعي مباركه  فرزند محمد كد نامزد 1591

11 – خانم  فاطمه خانم  غفاري بافقي  فرزند نظرعلي كد نامزد 1674

12 – آقاي  محمدرضا  فرزين بافقي  فرزند رمضان كد نامزد 1692

13 – آقاي  عباس  فلاح مباركه  فرزند محمد  كد نامزد 1696

14 – آقاي  عليرضا  فلاح مباركه  فرزند اكبر كد نامزد 1697

15 – آقاي  محمدرضا  فلاح مباركه  فرزند اكبر كد نامزد 1698

16 – آقاي  وحيد  فلاح ندني  فرزند علي كد نامزد 1712

17 – آقاي  علي اكبر  مرشدزاده بافقي  فرزند اصغر كد نامزد 1729

…………………………………

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي موري اباد

1 – آقاي  ماشاالله  ايزدپناه مومن آبادي  فرزند حسن كد نامزد 1278

2 – آقاي  عباس  خدابخش موري آبادي  فرزند حسين كد نامزد 1487

3 – آقاي  اسماعيل  خدابخشي موري آبادي  فرزند حسین كد نامزد 1491

4 – آقاي  حسين  خدابخشي موري آبادي  فرزند محمد كد نامزد 1492

5 – آقاي  علي  خدابخشي موري آبادي  فرزند حسين  كد نامزد 1496

6 – آقاي  محمد  خدابخشي موري آبادي  فرزند حسن كد نامزد 1497

7 – آقاي  احمد  طالبي موري آبادي  فرزند حسين كد نامزد 1619

8 – آقاي  علي اكبر  طالبي موري آبادي  فرزند حسين كد نامزد 1621

9 – آقاي  قاسم  طالبي موري آبادي  فرزند حسن كد نامزد 1624

10 – آقاي  حسن  ميرزائي شادكامي  فرزند علي كد نامزد 1751

…………………………….

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي هريسك عليا

1 – آقاي  علي  احمديان بافقي  فرزند محمد كد نامزد 1257

2 – آقاي  محمود  افضلي جزستاني  فرزند علي اكبر كد نامزد 1262

3 – آقاي  هاشم  افضلي جزستاني  فرزند علي اكبر  كد نامزد 1264

4 – آقاي  علي  خالقدادي هريسكي  فرزند هدايت كد نامزد 1479

5 – آقاي  محمدعلي  خالقدادي هريسكي  فرزند هدايت كد نامزد 1481

6 – آقاي  كاظم  شريعتي جزستاني  فرزند محمدرضا كد نامزد 1586

7 – آقاي  محمدرضا  فخربافقي  فرزند تقي كد نامزد 1691

…………………………………..

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاي همسك

1 – آقاي  بمانعلي  آقابابائي هنسكي  فرزند محمد كد نامزد 1216

2 – آقاي  عباسعلي  آقابابائي هنسكي  فرزند اكبر كد نامزد 1217

3 – آقاي  احمد  باقريان  فرزند حسين كد نامزد 1279

4 – خانم  زهراء  جواهري بافقي  فرزند غلامرضا كد نامزد 1416

5 – آقاي  عباس  طالعي بافقي  فرزند غلامحسين كد نامزد 1628

6 – آقاي  سيدمحمدباقر  ناظري بافقي  فرزند سید علی كد نامزد 1759

توجه :

1-      نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این روستا 3 نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر 3 نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

2-      هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداري بخش مركزي شهرستان بافق در اجراي ماده 52قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

3-       شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 71 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سيدابراهيم حسيني مباركه بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱
برچسب ها: