نتایج انتخابات چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بافق

دسته: انتخابات
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

بخشدار مرکزی بافق با علام اینکه بیش از 96 درصد واجدین شرایط در انتخابات چهارمین دوره انتخابات شوراهی اسلامی روستاهای بخش مرکزی بافق شرکت کرده اند نتایج انتخابت در بخش مرکزی بافق را بدین شرح اعلام کرد.

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي باجگان تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي عباسعلي آخوندي باجگاني نام پدر محمد داراي 128 راي
2_ آقاي محمدعلي حاجي پور نام پدر اکبر داراي 83 راي
3_ آقاي حسين محسني نام پدر يداله داراي 69 راي
4_ آقاي ابراهيم انغوزهءباجگاني نام پدر محمد داراي 65 راي
5_ خانم مريم انغوزه باجگاني نام پدر محمد داراي 42 راي
6_ آقاي احمد حسن زاده باجگاني نام پدر اكبر داراي 24 راي
7_ خانم ربابه منصوري باجگاني نام پدر حسين داراي 20 راي
8_ آقاي عباسعلي حسن زاده باجگاني نام پدر يوسف داراي 20 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

………………………………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي باجگان تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي عباسعلي آخوندي باجگاني نام پدر محمد داراي 128 راي
2_ آقاي محمدعلي حاجي پور نام پدر اکبر داراي 83 راي
3_ آقاي حسين محسني نام پدر يداله داراي 69 راي
4_ آقاي ابراهيم انغوزهءباجگاني نام پدر محمد داراي 65 راي
5_ خانم مريم انغوزه باجگاني نام پدر محمد داراي 42 راي
6_ آقاي احمد حسن زاده باجگاني نام پدر اكبر داراي 24 راي
7_ خانم ربابه منصوري باجگاني نام پدر حسين داراي 20 راي
8_ آقاي عباسعلي حسن زاده باجگاني نام پدر يوسف داراي 20 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

………………………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي بركوييه تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي حسين رضائي شريف آبادي نام پدر صفر داراي 128 راي
2_ آقاي حسن سالاري بركوئي نام پدر شكرالله داراي 100 راي
3_ آقاي محمد سالاري بركوئي نام پدر حسين داراي 81 راي
4_ آقاي حسين خليلي شيطوري نام پدر عباس داراي 62 راي
5_ آقاي امرالله سالاري بركوئي نام پدر اصغر داراي 54 راي
6_ آقاي حسن سالاري بركوئي نام پدر نظرعلي داراي 38 راي
7_ آقاي علي اكبر سالاري بركوئي نام پدر حسين داراي 13 راي
8_ آقاي ولي الله سالاري بركوئي نام پدر اصغر داراي 12 راي
9_ آقاي احمد سالاري بركوئي نام پدر حسين داراي 11 راي
10 _ آقاي ابوالقاسم سالاري بركوئي نام پدر علي داراي 3 راي
11 _ آقاي مصطفي سالاري بركوئي نام پدر حسين داراي 0 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي بساب تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي ابراهيم اميري قريه علي نام پدر رضا داراي 119 راي
2_ آقاي علي اكبر ابراهيمي بسابي نام پدر ماشاءاله داراي 104 راي
3_ آقاي غلام حسين توكلي بسابي نام پدر احمد داراي 96 راي
4_ آقاي عليرضا مطيع دولت نام پدر نوراله داراي 81 راي
5_ آقاي حسين رحيمي گرگين آبادي نام پدر ماشاءاله داراي 34 راي
6_ آقاي اصغر محمودي كهني نام پدر باقر داراي 28 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

……………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي تاشكوييه تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي داود رشيدي طاشكوئي نام پدر اسداله داراي 82 راي
2_ آقاي حسين رشيدي طاشكوئي نام پدر مصطفي داراي 71 راي
3_ آقاي اكبر رشيدي طاشكوئي نام پدر حسين داراي 59 راي
4_ آقاي علي اصغر رشيدي طاشكوئي نام پدر اسدا… داراي 28 راي
5_ آقاي سعيد رشيدي طاشكوئي نام پدر مصطفي داراي 17 راي
6_ آقاي رضا قاسمي سلطان آبادي نام پدر شكرا.. داراي 15 راي
7_ آقاي داود قاسمي سلطان آبادي نام پدر شكرا… داراي 12 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

………………………………………………………

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي حاجي اباد تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي عباسعلي فتوحي بافقي نام پدر على داراي 96 راي
2_ آقاي عباس علي طالعي بافقي نام پدر محمد داراي 58 راي
3_ آقاي محمود طالعي بافقي نام پدر حجي محمد داراي 52 راي
4_ آقاي احمدعلي سلطاني بافقي نام پدر غلامعلي داراي 29 راي
5_ آقاي حسين فتوحي بافقي نام پدر غلام رضا داراي 28 راي
6_ آقاي حسن فتاحي بافقي نام پدر رضا داراي 25 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

……………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي حسين اباد تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي اكبر حسيني حسين آبادي نام پدر عليعلي داراي 68 راي
2_ آقاي داود ابوطالبي حسين آباد نام پدر محمد حسين داراي 59 راي
3_ آقاي علي اكبر ابوطالبي نام پدر حسين داراي 36 راي
4_ آقاي رضا حسني حسين آبادي نام پدر شکرا… داراي 29 راي
5_ آقاي احمد ابوطالبي حسين آبادي نام پدر علي اكبر داراي 8 راي
6_ آقاي حميد ابوطالبي حسين آبادي نام پدر عباس داراي 8 راي
7_ آقاي علي حسيني حسين آبادي نام پدر اكبر داراي 4 راي
8_ آقاي حسن ابوطالبي حسين آبادي نام پدر علي اكبر داراي 2 راي
9_ خانم اعظم حسني حسين آبادي نام پدر اكبر داراي 1 راي
10 _ خانم طيبه حسني حسين آبادي نام پدر شكرالله داراي 1 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

……………………………………………..

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي حكيم اباد تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي داود خدابخشي موري آبادي نام پدر اكبر داراي 68 راي
2_ آقاي سيدحسن هاشمي نسب نام پدر سيدعلي اكبر داراي 56 راي
3_ آقاي حسين سالاري علي آبادي نام پدر اكبر داراي 55 راي
4_ آقاي حسين خدابخشي موري آبادي نام پدر اکبر داراي 29 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

………………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي دارستان تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي اكبر فلاح شمس الديني نام پدر حسين داراي 55 راي
2_ آقاي محمدعلي زينلي جوزي نام پدر حسن داراي 31 راي
3_ آقاي علي اصغر زينلي جوزي نام پدر حسن داراي 29 راي
4_ آقاي رضا فلاح دهوئي نام پدر محمد داراي 28 راي
5_ آقاي نعمت اله ميرعلمي جزستاني نام پدر رمضان داراي 13 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

……………………………………………………………………………

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي دولت اباد تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي حسين عبداللهي نام پدر محمد داراي 134 راي
2_ آقاي امير ابراهيمي پور نام پدر بمانعلي داراي 99 راي
3_ آقاي محمدرضا عبداللهي دولت آبادي نام پدر بمانعلي داراي 64 راي
4_ آقاي عليرضا عبداللهي دولت آبادي نام پدر محمد داراي 54 راي
5_ آقاي علي عبداللهي دولت آبادي نام پدر حسن داراي 52 راي
6_ خانم بتول عبداللهي دولت آبادي نام پدر عباسعلي داراي 44 راي
7_ آقاي علي ابراهيمي نام پدر محمد داراي 18 راي
8_ آقاي داود عطاريان نام پدر حسين داراي 13 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………………

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي رضاييه تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي حسين طالعي بافقي نام پدر عباس داراي 122 راي
2_ آقاي روح الله فتوحي بافقي نام پدر حسن داراي 84 راي
3_ آقاي حسين فتوحي بافقي نام پدر محمد داراي 79 راي
4_ آقاي علي طالعي بافقي نام پدر محمد داراي 76 راي
5_ آقاي اكبر رنجبربافقي نام پدر محمد داراي 46 راي
6_ آقاي جواد فتوحي بافقي نام پدر حسين داراي 13 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………………

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي سيداباد تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي كاظم شمس الدين نام پدر حسين داراي 112 راي
2_ آقاي سيدمصطفي موسوي نام پدر سيد محمد داراي 73 راي
3_ آقاي محمدرضا اسمعيلي نام پدر عباس داراي 68 راي
4_ آقاي اكبر شمس الديني ده مرزه نام پدر حسين داراي 60 راي
5_ آقاي محمدعلي شمس الديني خوديان نام پدر حسين داراي 41 راي
6_ آقاي عليرضا تقي زاده بافقي نام پدر محمد داراي 27 راي
7_ آقاي محمدرضا شمس الديني صيدآبادي نام پدر حسن داراي 22 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

………………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي شادكام تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي محمدرضا دهقان شادكامي نام پدر علي اكبر داراي 140 راي
2_ آقاي عليرضا دهقان شادكامي نام پدر محمد داراي 112 راي
3_ آقاي عباس كمالي نام پدر محمد داراي 99 راي
4_ آقاي احمد زارع زاده شادكامي نام پدر اكبر داراي 90 راي
5_ آقاي علي اكبر دهقان شادكامي نام پدر رضا داراي 63 راي
6_ آقاي مختار شبان زاده شادكامي نام پدر محمد داراي 60 راي
7_ آقاي حسين دهقان شادكامي نام پدر محمد داراي 53 راي
8_ آقاي علي اكبر ميرزائي شادكامي نام پدر اصغر داراي 34 راي
9_ آقاي حسين عسكريان نام پدر شيرعلي داراي 33 راي
10 _ آقاي عباسعلي دهقان شادكامي نام پدر نصرالله داراي 24 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

……………………………………………………………

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي شيطور تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي غلام رضا عبداللهي شيطوري نام پدر ابراهيم داراي 146 راي
2_ آقاي علي اكبر نگاري زاده نام پدر حسين داراي 136 راي
3_ آقاي سيدمصيب آثاري شيطوري نام پدر سيد محمد داراي 104 راي
4_ آقاي سيدعلي حسيني شيطوري نام پدر سيدباقر داراي 71 راي
5_ آقاي سيدحمزه حسيني شيطور نام پدر سيد مسيب داراي 20 راي
6_ آقاي سيدحسين حسيني شيطوري نام پدر سيد محمد داراي 16 راي
7_ آقاي سيدمهدي حسيني شيطور نام پدر سيد مصيب داراي 7 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

……………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي صادق اباد تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي سيدرضا ميرجعفري ده نوئي نام پدر سيدحسين داراي 110 راي
2_ آقاي علي محمد غلامي نسب فردوسيه نام پدر غلامحسين داراي 87 راي
3_ آقاي محمدرضا برزگري بافقي نام پدر محمد داراي 80 راي
4_ آقاي ابوالحسن فتاحي بافقي نام پدر محمد داراي 80 راي
5_ آقاي امير كارگران بافقي نام پدر اصغر داراي 57 راي
6_ آقاي سيدحسن ميرجعفري ده نوئي نام پدر سيدمحمد داراي 57 راي
7_ آقاي احمد برزگري بافقي نام پدر بمانعلى داراي 31 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………………………………………………………

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي صدراباد تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي احمد طالعي بافقي نام پدر محمد داراي 99 راي
2_ آقاي محمود فتاحي بافقي نام پدر عباس داراي 98 راي
3_ آقاي محمدرضا خبازيان بافقي نام پدر محمود داراي 90 راي
4_ آقاي حسين حبيبيان نام پدر رضا داراي 80 راي
5_ آقاي سيدمحمد ميربافقي نام پدر سيد رضا داراي 59 راي
6_ آقاي محمود ابراهيمي بسابي نام پدر حسن داراي 39 راي
7_ آقاي محمدجواد پورسلطاني بافقي نام پدر رمضانعلي داراي 16 راي
8_ آقاي جواد حنيف نام پدر اكبر داراي 12 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي علي ابادبساب تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان
بافق ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ
24/03/1392 ،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين
راي به شرح ذيل مي باشد:
1_ آقاي حسين جلالي علي آبادي نام پدر غلامحسين داراي 66 راي
2_ آقاي حسين جلالي علي آبادي نام پدر حسن داراي 62 راي
3_ آقاي جواد جلالي علي آبادي نام پدر علي داراي 46 راي
4_ آقاي علي جلالي علي آبادي نام پدر اكبر داراي 34 راي
5_ آقاي علي اصغر جلالي نام پدر حسين داراي 20 راي
6_ آقاي محمدعلي جلالي علي آبادي نام پدر حسين داراي 15 راي
7_ آقاي مصطفي جلالي علي آبادي نام پدر علي اكبر داراي 69 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي فاضليه تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي علي اصغر قلي زاده بافقي نام پدر حسين داراي 54 راي
2_ آقاي علي محمد فتوحي بافقي نام پدر حسن داراي 53 راي
3_ آقاي محمدمهدي مرشدزاده بافقي نام پدر حبيب اله داراي 32 راي
4_ آقاي حسين فتوحي بافقي نام پدر ابوالقاسم داراي 24 راي
5_ آقاي حامد تفكري بافقي نام پدر حسين داراي 7 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

………………………………………………..

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي قطرم تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي حسين دهقان قطرمي نام پدر محمد داراي 162 راي
2_ آقاي علي خالقي قطرمي نام پدر حسن داراي 104 راي
3_ آقاي محمود دهقان قطرمي نام پدر محمد داراي 84 راي
4_ آقاي محمد خالقي قطرمي نام پدر علي داراي 46 راي
5_ آقاي جعفر خالقي قطرمي نام پدر حسن داراي 45 راي
6_ خانم راضيه بيكي قطرمي نام پدر عباس داراي 42 راي
7_ آقاي حسن دهقان قطرمي نام پدر حسين داراي 30 راي
8_ آقاي علي ابوالحكيمي قطرمي نام پدر حسين داراي 29 راي
9_ آقاي چمران شمس الديني قطرم نام پدر حسن داراي 19 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

………………………………………………..

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي كرماني تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي سيدمحمد حسيني درند نام پدر سيد على داراي 83 راي
2_ آقاي مهدي اميري قريه علي نام پدر محمد داراي 77 راي
3_ آقاي پنجعلي اميري نام پدر اكبر داراي 55 راي
4_ آقاي مجتبي اميري قريه علي نام پدر علي اكبر داراي 42 راي
5_ آقاي محسن ابراهيمي فيروزآبادي نام پدر مصطفى داراي 35 راي
6_ آقاي عزيزالله اميري قريه علي نام پدر عباس داراي 18 راي
7_ آقاي علي اميري قريه علي نام پدر محمد داراي 15 راي
8_ آقاي محمد مرتضي قريه علي نام پدر يوسف داراي 7 راي
9_ آقاي حسن اميري قريه علي نام پدر رضا داراي 5 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي كوشك تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي كاظم زريگاني نام پدر اصغر داراي 120 راي
2_ آقاي حسن شمس الدين كوشكي نام پدر محمد داراي 90 راي
3_ آقاي عباس حيدري صيدآبادي نام پدر حسين داراي 89 راي
4_ آقاي علي اصغر شمس الدين نارگاني نام پدر محمد داراي 75 راي
5_ آقاي داود شمس الديني نارگاني نام پدر محمد داراي 67 راي
6_ آقاي عليرضا محمدي اسفنگي نام پدر محمد داراي 63 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

………………………………………………………..

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي گزستان تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي عباس حاجي حسني بافقي نام پدر محمد داراي 145 راي
2_ آقاي سيدعلي اصغر ميرعلمي جزستاني نام پدر سيداحمد داراي 145 راي
3_ آقاي غلامرضا افضلي جزستاني نام پدر حسن داراي 119 راي
4_ آقاي سيدمنصور ميرعلمي جزستاني نام پدر سيدعلي داراي 100 راي
5_ آقاي سيدحسين ميرعلمي جزستاني نام پدر سيدعباس داراي 87 راي
6_ آقاي احمد حاجي حسني بافقي نام پدر عزيزالله داراي 16 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………………………….

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي مباركه تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي محمدرضا فرزين بافقي نام پدر رمضان داراي 602 راي
2_ آقاي حسن خواجه پور نام پدر محمد داراي 506 راي
3_ آقاي وحيد فلاح ندني نام پدر علي داراي 492 راي
4_ آقاي اكبر شفيعي مباركه نام پدر رضا داراي 471 راي
5_ آقاي رضا شفيعي مباركه نام پدر محمد داراي 430 راي
6_ آقاي اسمعيل شفيعي مباركه نام پدر عباس داراي 393 راي
7_ آقاي سيداحمد حسيني مباركه نام پدر سيد عباس داراي 344 راي
8_ آقاي علي اكبر مرشدزاده بافقي نام پدر اصغر داراي 339 راي
9_ آقاي علي شاهپورزاده بافقي نام پدر رمضان داراي 276 راي
10 _ آقاي عباس فلاح مباركه نام پدر محمد داراي 257 راي
11 _ آقاي امير خواجه مباركه نام پدر علي اكبر داراي 246 راي
12 _ آقاي عباس خواجه مباركه نام پدر علي اكبر داراي 233 راي
13 _ آقاي محمدرضا فلاح مباركه نام پدر اكبر داراي 132 راي
14 _ آقاي سيدمصطفي حسيني مباركه نام پدر سيد احمد داراي 128 راي
15 _ آقاي عليرضا فلاح مباركه نام پدر اكبر داراي 95 راي
16 _ آقاي محمدعلي حيدري شمس الدين نام پدر حسن داراي 91 راي
17 _ خانم فاطمه خانم غفاري بافقي نام پدر نظرعلي داراي 59 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………………………..

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي موري اباد تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي علي اكبر طالبي موري آبادي نام پدر حسين داراي 83 راي
2_ آقاي اسماعيل خدابخشي موري آبادي نام پدر حسين داراي 68 راي
3_ آقاي محمد خدابخشي موري آبادي نام پدر حسن داراي 60 راي
4_ آقاي احمد طالبي موري آبادي نام پدر حسين داراي 56 راي
5_ آقاي حسن ميرزائي شادكامي نام پدر علي داراي 47 راي
6_ آقاي عباس خدابخش موري آبادي نام پدر حسين داراي 13 راي
7_ آقاي قاسم طالبي موري آبادي نام پدر حسن داراي 2 راي
8_ آقاي حسين خدابخشي موري آبادي نام پدر محمد داراي 2 راي
9_ آقاي ماشاالله ايزدپناه مومن آبادي نام پدر حسن داراي 1 راي
10 _ آقاي علي خدابخشي موري آبادي نام پدر حسين داراي 0 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

…………………………………………………………………

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي هريسك عليا تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي محمدعلي خالقدادي هريسكي نام پدر هدايت داراي 103 راي
2_ آقاي كاظم شريعتي جزستاني نام پدر محمدرضا داراي 101 راي
3_ آقاي علي احمديان بافقي نام پدر محمد داراي 54 راي
4_ آقاي علي خالقدادي هريسكي نام پدر هدايت داراي 36 راي
5_ آقاي محمدرضا فخربافقي نام پدر تقي داراي 25 راي
6_ آقاي محمود افضلي جزستاني نام پدر علي اكبر داراي 20 راي
7_ آقاي هاشم افضلي جزستاني نام پدر علي اكبر داراي 14 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

……………………………………………

آگهي نتيجه انتخابات
بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم روستاي همسك تابع بخش مركزي شهرستان بافق، شهرستان بافق
1392/03/ ميرساند،با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي روستا در روز جمعه مورخ 24
،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين روستا به ترتيب دارندگان بيشترين راي به شرح ذيل
مي باشد:
1_ آقاي بمانعلي آقابابائي هنسكي نام پدر محمد داراي 49 راي
2_ آقاي عباس طالعي بافقي نام پدر غلامحسين داراي 45 راي
3_ آقاي عباسعلي آقابابائي هنسكي نام پدر اكبر داراي 39 راي
4_ آقاي احمد باقريان نام پدر حسين داراي 27 راي
5_ خانم زهراء جواهري بافقي نام پدر غلامرضا داراي 26 راي
6_ آقاي سيدمحمدباقر ناظري بافقي نام پدر سيد على داراي 14 راي
اينك در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 71 آيين نامه اجرايي انتخابات
شوراهاي اسلامي روستا و بخش، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيات اجرايي در محل بخشداري
آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد.
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،
نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
بخشدار بخش مركزي شهرستان بافق

سید ابراهیم حسینی


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۵
برچسب ها: