دیدگاه ها
محمد شنبه ۸ تیر ۱۳۹۲ - ۸:۳۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

تلافات جانی که نداشته . باز جای شکرش باقی است

بیکار شنبه ۸ تیر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۵ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

اگه سرعتش مجازبوداینطورنمیشد!