وقتی فردی طاقتش طاق می شود و کاری انجام می دهد که از دید همه عجیب و غریب است اصطلاحا می گویند فلانی به سیم ﺁخر زده است.
سیم ﺁخر یا همان حرکت انتحاری برای خیلی از ما ها، اتفاق افتاده است مخصوصا وقتی که به شدت عصبانی و خشمگین می شویم یا این که بی نهایت ناامید و مایوس هستیم.
بیان تلخ حقیقت و سر شاخ شدن با قدرتمندان یا جنگیدن با باورهای غلط یک جامعه، خطرناک ترین سیم ﺁخری است که انجام ﺁن، دل شیر می خواهد و هر کسی نمی تواند ﺁن را انجام دهد.
  گفته می شود برای بدست ﺁوردن ﺁزادی نباید در صف ایستاد بلکه باید صف را بهم زد ،بنابراین  اگر کسی برای احقاق حقوق افراد جامعه خود، علم اعتراض را برافرازد و در برابر ظلم ها و تبعیض ها بایستد و جان خود را از دست بدهد؛ واقعا به سیم ﺁخر  زده است و به همین علت است که در هر دو حالت پیروزی یا شکست، از طرف مردم جامعه خود مورد تقدیر قرار می گیرد .
حال اگر فردی بخواهد باورهای  غلط مردم را عوض کند و حرف جدیدی بزند که مغایر اعتقادات فعلی مردم است، کاری بسیار بزر گتر از ﺁزادیخواهان و حق طلبان انجام داده است دقیقا مانند کاری که پیامبران انجام می دادند و تمام باورها و اعتقادات جامعه خود را به زیر سوال می بردند و تبربر دوش، به شکستن بت های جهالت پروری و کوته فکری و تقدس بافی های واهی می رفتند.
مطمئن باشید که هر جامعه ای بنا بر تکامل تاریخی، روزی به سیم ﺁخر خواهد زد و مسیر خود را تغییر خواهد داد حال این تغییر از طریق مسالمت ﺁمیز انجام می پذیرد که به ﺁن مرحله گذار می گویند که جامعه  به ﺁرامی و فارغ از هیاهو، مسیر خود را تغییر می دهد و افکار و اعتقادت و باورهایش هم به تدریج عوض می شود البته در صورتی که حاکمان با ﺁن تغییر مخالفت نکنند یا  این که با خشونت و خون ریزی به سیم ﺁخر می زندکه در این صورت  فقط باید صبر کرد تا ببینیم کاسه صبر ﺁن ها کی لبریز می شود؟
دکتر حسین ارجمند