دیدگاه ها
عباس ابراهیمی خوسفی شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۴:۱۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اگر همینطوری که برای روزقدس بیسج می شدیم برای گرفتن حق بافق بیسج می شدیم هرگز کسی شهامت نمی کرد روستاها و معادن ما را بگیرد

شهید شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۸:۰۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ورزشکاران زورخانه ای بافق همراه بامردم همیشه درصحنه بافق در راهپیمایی روز قدس بافق شرکت نمودند