زمان برگزاری آزمون استخدامی فولاد بافق اعلام شد

دسته: عمومی
۲ دیدگاه
سه شنبه - ۱۲ فروردین ۱۳۹۳

آزﻣﻮن در روزﻫﺎی۹۳/۱/۲۴ﺗﺎ۹۳/۱/۲۵ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ آن روی ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن:

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﺎﻓﻖ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد اﺳﺖ.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه:

زﻣﺎن ﭼﺎپ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن استخدامی‌فولاد بافق از ﺗﺎرﯾﺦ۹۳/۱/۱۷ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۳/۱/۲۲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ مرجع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴
برچسب ها:
دیدگاه ها
بيكار این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ - ۴:۵۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اميدخداايشالاهمه برن سركارماهم بريم.
درضمن زﻣﺎن ﭼﺎپ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن استخدامی‌فولاد بافق از ﺗﺎرﯾﺦ۹۳/۱/19 ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۳/۱/۲1ميباشد

محمد این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۱:۳۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام ازچه سایتی باید کارت ورود به جلسه را گرفت