اسامی معلمان نمونه استان یزد اعلام شد/بافق معلم نمونه استانی و کشوری نداشت!!!

دسته: عمومی
۱۰ دیدگاه
یکشنبه - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

 به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد ، ” محمدرضا قانع  ” ضمن گرامیداشت 12 اردیبهشت ماه روز معلم و شهادت استاد مطهری افزود : در هفته معلم از یک معلم نمونه کشوری ، 10معلم نمونه استانی و 249 معلم نمونه شهرستانی تجلیل می شود .

 

وی ، با بیان اینکه ” رضا صالحی وزیری ” از ناحیه یک یزد به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شده است ، اظهار داشت : ” قنبر کارگر ” از میبد ، ” رضا کرمی نژاد ” از ناحیه دو یزد ، ” مریم نیازی”  و ” حسین ایزدی ” هر دو از ناحیه یک به عنوان معلمان نمونه استان معرفی شدند .

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش استان ، ” محمد کاظم شاه محمدی ” از زارچ ، ” علی کاگر شورکی ” از میبد ، ” غلامرضا زارع ” زاده از ابرکوه ، ” محمدعلی صمدی ” از ناحیه دو ، ” فاطمه رجبی نژاد ” از ابرکوه و ” سید رضا موسوی ” از اردکان را از دیگر معلمان نمونه استان ، نام برد .

قانع ، اضافه کرد : مراسم تجلیل از معلمان نمونه روز 14 اردیبهشت با حضور امام جمعه یزد و مسئولان استان در تالار معلم دانشگاه فرهنگيان ، پرديس شهيدان پاک نژاد برگزار می شود .

اسامي معلمين نمونه منطقه اي را مي توانيد

 

ردیفشهرستان / منطقهنامنام خانوادگیسمتدروه تحصیلیآموزشگاه
1بافقمحمدبرزگریآموزگارابتداییشهید انغوزه ای
2بافقافسانهفلاح مبارکهآموزگارابتداییپیروزی
3بافقطاهرهرنجبرآموزگارابتداییشاهد نور
4بافقمحمودبرزگریآموزگارابتدایی15خرداد
5بافقنرجسخواجه مبارکهآموزگارابتداییشهیدصدر
6بافقزهراخواجه بافقیمعاونابتداییشاهد غدیر
7بافقمژگانبیانی مقدممدیرابتداییشاهد غدیر
8بافقفاطمهزارعمربی بهداشتابتداییشاهد غدیر
9بافقمعصومهرحیمی بافقیدبیرمتوسطه دومحضرت معصومه
10بافقطاهرهخدمتهنرآموزمتوسطه دومهدف
11بافقمحمودپیماییمعاونمتوسطه دومشهید رجایی
12بافقنجمه خاتونبرزگریمدیرمتوسطه دومادب
13بافقزهرافلاح دهنوآموزگارابتدایی -استثناییاختلالات یادگیری بینش
14بافقهادیشیرازیدبیر تربیت بدنیمتوسطه اولاندیشه
15تفتسعیدهفلاحمعلماول ابتداییعلمدارحسینی
16تفتراضیهدهقانیمعلمدوم ابتداییشهیدرجایی
17تفتمنصورهامینیمعلمسوم ابتداییخاتم الانبیاء
18تفتفاطمهکلانتریمعلمششم ابتداییخاتم الانبیاء
19تفتفاطمهمساحمربی پرورشیمتوسطه اولمعلم
20تفتابوالقاسممنصوریدبیرمتوسطه اولگلپایگانی علی آباد
21تفتربابمسروردبیرمتوسطه دومزینب کبری
22تفتمحسندهقانپورفراشاهمعاون امورعمومیهنرستانفنی اعظم
23تفتنجم الساداتفلاحمدیرمتوسطهفاطمه الزهرا
24تفتمحمدرضادهشیری پورمعاون آموزگارابتداییشیخ صدوق دستجرد
25زارچمحمدکاظمکریمی زارچیآموزگارابتداییدبستان شهیدان طاهری زاده
26زارچصدیقهغدیرمدیرابتداییدبستان شهید ناصر کریمی
27زارچفاطمهباقیان زارچیدبیردوره اول متوسطهدبیرستان شهید محمدرضا خسروی(دوره اول)
28زارچمرضیهسرداریمربی امور تربیتیمتوسطهدبیرستان اندیشه(دوره دوم)
29زارچرضیهعلومی زارچمعاونمتوسطهدبیرستان بنت الهدی(دوره دوم)
30مروستاکبرشجاعیمعاون آموزشیابتداییصلوات
31مروستعبدالرضانیک روشمعاون پرورشی مجتمعمتوسطهرازی
32مروستنصرتغلامی نسبدبیرمتوسطه(دوره اول)ام السلمه
33مروستاحمدابراهیمیدبیرمتوسطه(دوره دوم)دکترعلیم مروستی
34میبدژالهجزایریآموزگارابتداییبنت الهدی
35میبدعزتصفری نژادآموزگارابتداییمریم فیاضی
36میبدفخرالساداتکاظمیآموزگارابتداییشریعتی
37میبدطاهرهزارعیآموزگارابتداییسیدعلی میرمحمدی
38میبداشرفرشیدیآموزگارابتداییفاطمیه.بف
39میبدمحمدحسینملاصادقیآموزگارابتداییش.محمدی
40میبداکرمامامیمعاونابتداییعلی فاضلی
41میبدمحمدحسینعطائیمدیرابتداییمصطفی خمینی
42میبداکرمدهقانیمربیراهنماییصالحی
43میبدمنیره الساداتهاشمیدبیرراهنماییاعظم زارعشاهی
44میبدمحمدعلیبیکیدبیرراهنماییباهنر
45میبدافسرفلاحیمدیرراهنماییاصغرزارع
46میبداشرفجنتیمربیمتوسطهش.دهقانی
47میبدرضاساجدیدبیرمتوسطهمولوی
48میبدراضیهخاکزاردبیرمتوسطهحکمت
49میبداعظمحیدری‌نژادمعاونمتوسطهگل محمدی
50میبدمحمدعلیدهقانیمدیرمتوسطهصادقیان
51میبدجمیلهکوچکیآموزگاراستثناییعقیل
52میبدابوالفضلحاجی باقریدبیراستثناییعقیل
53میبدسکینهزارعیدبیراستثناییعقیل
54میبدشهناززارعیمعاونمجتمعقائمیه
55میبدفریباآیت الهیمربیتربیت بدنینمونه گل محمدی
56میبدعلیملااحمدیمعلم یارمتوسطهنمونه گل محمدی
57زارچمحمدکاظمکریمی زارچیآموزگارابتداییدبستان شهیدان طاهری زاده
58زارچصدیقهغدیرمدیرابتداییدبستان شهید ناصر کریمی
59زارچفاطمهباقیان زارچیدبیردوره اول متوسطهدبیرستان شهید محمدرضا خسروی(دوره اول)
60زارچمرضیهسرداریمربی امور تربیتیمتوسطهدبیرستان اندیشه(دوره دوم)
61زارچرضیهعلومی زارچمعاونمتوسطهدبیرستان بنت الهدی(دوره دوم)
62ناحیه یکشهينحسيني   عزاباديآموزگارابتداييرقيه
63ناحیه یکطاهرهخوشنويس  زارچآموزگارابتداييعفت
64ناحیه یکآسيهمختاري  چلچهآموزگاردانش آموزان بانيازهاي ويژهابتداييمهدي نور ايماني
65ناحیه یکزهرااسلامي  زارچآموزگاردانش آموزان بانيازهاي ويژهابتداييشهيد صدوقي
66ناحیه یکمعصومهحسيني   همدانآموزگارابتداييرهبر
67ناحیه یکسیده سعیدهموسوی زادهآموزگارابتداييدخترانه طلوع
68ناحیه یکعصمتزارعي  محمودآباديآموزگارابتداييشهيد ميرشمسي
69ناحیه یکبي  بي  مرضيهميرآتشي   يزديآموزگارابتداييلغوي
70ناحیه یکشيدااميدسالاريآموزگارابتداييشهيد مدرس
71ناحیه یکفتاحعجمآموزگارابتداييشهيد خرم  نژاد
72ناحیه یکمصطفيصادقپورآموزگارابتداييحافظ
73ناحیه یکعلي   محمدافخمي   عقداآموزگارابتداييشهيد خرم  نژاد
74ناحیه یکآمنه دهشیریآموزگارابتداييصغري کوچک
75ناحیه یکمحمدعليشريفي   زارچيآموزگاردانش آموزان بانيازهاي ويژهابتداييشهيد خرم  نژاد
76ناحیه یکعلي   اصغريادگارمعاون پرورشي وتربيت بدني مدارس (مقطع ابتدائي )ابتداييابوالفضل
77ناحیه یکناصردره   زرشكيمعاونابتداييشهيد صدر
78ناحیه یکعزتملوك   يزديمعاون پرورشي وتربيت بدني مدارس (مقطع ابتدائي )ابتداييآيت  الله  خاتمي
79ناحیه یکشمسيشريفي  اردانيمعاون پرورشي وتربيت بدني مدارس (مقطع ابتدائي )ابتداييشهيدپارساييان
80ناحیه یکيگانهغفوريمعاون آموزشي مدرسهابتداييمهدي نور ايماني
81ناحیه یکاحمداحمديمدير دبستانابتداييشهيدمحمدبابائي
82ناحیه یکرضاهمتيمدير دبستانابتداييدکترسيدمحمدبهادري
83ناحیه یکمنيژهرشيدي  ميبديمربي پرورشيابتداييحبيب
84ناحیه یکطيبه   الساداتحسيني   زادهمربي پرورشيراهنماییفاطمه الزهرا
85ناحیه یکمحمدرضاحيدري  ترك  آباددبيرراهنماييمرادیان
86ناحیه یکفاطمهروستائي  فيروزآباديدبيرراهنماييرشد( ابوئي  نژاد )
87ناحیه یکفريبافرازمنددبيرراهنماييابويي نژاد
88ناحیه یکفاطمه   صغريشورابي  خلف  بادامدبيرراهنماييشهيد حسين  جواهريان
89ناحیه یکصديقهاخوتدبيرراهنمايينسیم سبحان
90ناحیه یکابراهيماسماعيليدبيرراهنماييدکتر حسابي 1
91ناحیه یکرقیهراداندبیرراهنماييدخترانه زهره
92ناحیه یکمهديشريفيمعاون آموزشگاه استثنائيراهنماييدکترحسابي
93ناحیه یکجميلهاسلامي   مهدي   آباديمعاون مدرسه راهنماييراهنماييمعراج (1)
94ناحیه یکجميلزينيمعاون پرورشي وتربيت بدني مدارس (مقطع راهنمائي )راهنماييمومنين (1)
95ناحیه یکشمسي الساداتهاشمي  زاده   منشاديمدیر مدرسهراهنمايييدالله  پسران
96ناحیه یکاشرفجباريمدیر مدرسهراهنماييمنصبدار
97ناحیه یکفاطمهپورنعمتي  شمس  آبادمشاور مدرسهمتوسطه  عموميبرازنده  مقدم (1)
98ناحیه یکفاطمهبهاري   فردبيرمتوسطه  عموميفاطميه
99ناحیه یکفاطمهآقابيكي  دهشيريدبيرمتوسطه  عموميایثاگران الزهرا
100ناحیه یکاشرفرحيمي  ندوشندبيرمتوسطه  عموميبهادري
101ناحیه یکربابمتوسل الحسينيدبيرمتوسطه  عموميامام حسين
102ناحیه یکفاطمهبهاري   خواهدبيرمتوسطه  عموميهنرستان حرفه  اي دانش
103ناحیه یکحكيمهميرعبداللهي  شمسيدبيرمتوسطه  عموميشهيد حيدري (شاهد)
104ناحیه یکربابهدهقان  منشاديدبيرمتوسطه  عموميهنرستان دانش
105ناحیه یکعفتمحزون   زادهدبيرمتوسطه  عموميحکيم زاده
106ناحیه یکعلي  اكبرتقي  زادههنرآموزکاردانشهنرستان کاردانش وطن چي
107ناحیه یکفخريحسيني  زاده  مهرجرديهنرآموزکاردانشکاردانش کوچک زاده
108ناحیه یکلالهجافيمعاون امورعمومي مدارسمتوسطه  عموميخليلي
109ناحیه یکفاطمهزنگيمعاون پرورشي وتربيت بدني مدارس (مقطع متوسطه )متوسطه عموميشهيد حيدري (شاهد)
110ناحیه یکبي  بي  منيرهميرجليليمعاون پرورشي وتربيت بدني مدارس (مقطع متوسطه )متوسطه  عموميفرهنگ دهقانپور
111ناحیه یکعصمتعبدالرحيم  پورمعاون پرورشي وتربيت بدني مدارس (مقطع متوسطه )بازرگاني وحرفه  ايسيدعلي اکبرسالاري
112ناحیه یکنجمهمديرمزويرآبادمعاون دبيرستانمتوسطه  عموميبرازنده  مقدم (2)
113ناحیه یکفاطمهصادقي  صادق  آباديمعاون آموزشي مدرسهمتوسطه  عموميبهادري
114ناحیه یکطلعتجمع  اورچيمدير هنرستان کارودانشمتوسطه  عموميحاج  حسن  رادمنش
115ناحیه یکكمالرادمهرآموزگار استثناييابتدايي استثناييصدريه
116ناحیه یکشكوفهمحرابي  پوردبير استثناييراهنمايي پيش حرفه اي استثناييمهارتهاي  حرفه  اي  رشد
117ناحیه یکاسماعيلحيدرملكدبير استثناييمتوسطه حرفه  اي استثناييحرفه اي تلاش
118ناحیه یکسيده   سعيدهطباطبائيمدير مجتمعراهنماييحضرت زينب
119ناحیه یکحسينصمديدبيردرس تربيت بدنيابتداييبي بي معصومه  سهيلي
120ناحیه یکحميداكرميسرايداروخدمتگزارابتداييمعلم
121ناحیه دوفریبارجاییآموزگارابتداییمسعود فاتح
122ناحیه دونورستهفیروزکوهآموزگارابتداییامام حسن عسکری
123ناحیه دوبی بی عفتنباتیآموزگارابتداییحضرت خدیجه
124ناحیه دوناهیددهستانیآموزگارابتدایییاوری
125ناحیه دوسکینهنشاطیآموزگارابتداییهشتم شهریور
126ناحیه دوصدیقهمیرخلیلیآموزگارابتداییزمردی
127ناحیه دومهینمزیدیآموزگارابتداییصبوری
128ناحیه دوصدیقهموبینآموزگارابتداییشاهد
129ناحیه دوزهرارشیدی زادهآموزگارابتداییعلیپور
130ناحیه دوخدیجهمیرجلیلیآموزگارابتداییحاجی صفری
131ناحیه دونجمهصادق زادهآموزگارابتداییجلالیان
132ناحیه دوبهنازبهنامآموزگارابتداییمسعود فاتح
133ناحیه دوافسانهبرهانی زرندیآموزگارابتداییراضی 1
134ناحیه دوفاطمهدهقان بهابادیآموزگارابتداییسمانه
135ناحیه دوزهرانکوئیآموزگارابتدایینخعی نژاد
136ناحیه دوزهراملک پورآموزگارابتداییسلیمیان
137ناحیه دومحمدعلیمنصوریآموزگارابتداییشاهد
138ناحیه دوبی بی ساداتهاشمی پورآموزگارابتداییخواجه رضایی
139ناحیه دوعباسدهقان منشادیمعاونابتداییشاهد
140ناحیه دولیلیبحرینی زارچیمعاونابتداییضرابی
141ناحیه دوشکوفهزارعزادهمعاونابتداییصبوری
142ناحیه دوعلیزارع زردینیمعاونابتدایینوربخش
143ناحیه دواکبرشفیع زادهمدیرابتداییمحمدطاهری
144ناحیه دوربابهزیدآبادیمدیرابتداییمهدیه
145ناحیه دوسکینهباقریمربیمتوسطهحفیظی
146ناحیه دوفخرالساداتمشکاتدبیرمتوسطهفرزانگان
147ناحیه دوفاطمهکلامیدبیرمتوسطهحضرت معصومه
148ناحیه دومحمدعلیزارع کاظم آبادیدبیرمتوسطهسجاد
149ناحیه دواعظم اکرمیدبیرمتوسطهدکترعلومی
150ناحیه دوسیداحمدواعظ پوردبیرمتوسطهسجاد
151ناحیه دورویاسبحاندبیرمتوسطهشهیددهقان
152ناحیه دوپروینرستگاریدبیرمتوسطهمدنی زاده
153ناحیه دومهدیزحمتکشمعاونمتوسطهشهید مرشد
154ناحیه دوزهرهشیرالیمعاونمتوسطهفرزانگان
155ناحیه دوبی بی فاطمهفاطمیمدیرمتوسطهام البنین
156ناحیه دوفخرالساداتمکیانمربیمتوسطهفرزانگان
157ناحیه دوفاطمهتفکریمربیمتوسطهمشکوه
158ناحیه دوفرسادیغماییدبیرمتوسطهدرخشنده صراف
159ناحیه دوفاطمهمیمنیدبیرمتوسطهدکترطاهری
160ناحیه دواشرفگهرفردبیرمتوسطههاجرمدرسی
161ناحیه دوحسینهادویدبیرمتوسطهشاهد
162ناحیه دوآناهیتاآریائی نژاددبیرمتوسطههفتم تیر
163ناحیه دوامیرحسینزارعدبیرمتوسطهالغدیر
164ناحیه دوسودابهپوراحساندبیرمتوسطهشاهد
165ناحیه دوفخرالساداتطباطبایی نژادهنرآموزمتوسطهدکترطاهری
166ناحیه دومرضیهزارع بنادکوکیدبیرمتوسطهمهدیه
167ناحیه دونصرتدهقانی زادهمعاونمتوسطهزینبیه
168ناحیه دوشکوهشکوهیمدیرمتوسطههفتم تیر
169ناحیه دوعصمتصادقیانآموزگاراستثنایینشاط
170ناحیه دوسکینهجمالی ترک آبادآموزگاراستثناییباغچه بان
171ناحیه دوملکهشاکراردکانیآموزگاراستثناییباغچه بان
172ناحیه دومعصومهتجدیدیدبیراستثناییخیراندیش
173ناحیه دوعلی محمدفخارزادهمعاوناستثناییرسولیان
174ناحیه دوسیدههاشمی نژادمدیرمتوسطهشهدای دهنو
175ناحیه دوسکینهملک ثابتخدمتگزارابتداییطوبی
176ناحیه دومحمدعلیزارع زردینیخدمتگزارابتداییراضی
177خاتمسوسنیزدانیدبیرمتوسطه اولسمیه
178خاتمعبداللهدهستانیدبیرمتوسطه دومهنرستان کشاورزی
179خاتمجعفرتاج آبادیمربی پرورشیمتوسطه دومهنرستان کشاورزی
180خاتممهینعشایری پناهآموزگارابتداییشهید قره چاهی
181خاتمسکینهوکیلیآموزگارابتداییشهید بهشتی
182خاتمغلامرضامحمودی میمندمعاونابتداییمجتمع شهید صدوقی
183اشکذرحسینغلامیآموزگار استثناییابتداییشادی
184اشکذرربابهامینیانمدیر مجتمعابتداییکوثر
185اشکذرسیدرضاامیریمعاون آموزگارابتداییشهید داعی
186اشکذرعذرامیرجلیلیدبیرراهنماییسمیه کذاب
187اشکذرمریمفرازمنددبیرمتوسطهعترت
188اشکذرحسینحاتمیمعاونمتوسطهخادمی
189اشکذرعلیرضایزدان پرستدبیرمتوسطهخادمی
190اشکذرسیدعلیرضاحسینیمعاونابتداییشهید دیاله
191اشکذرملوکمزیدیمعاونراهنماییرضوانی
192مهریزاعظم السادتحسینیاموزگارابتداییدانش
193مهریزسعیدهسید محسنیاموزگارابتداییعصمتیه
194مهریزطاهرهزارع بیدکیاموزگارابتداییحاج حسن زارع
195مهریزبی بی زهراسیحونی دختتاموزگارابتداییپروین اعتصامی
196مهریزسودابهحاجی قاسمیاموزگارابتداییشهید حسین
197مهریزعلی محمدکربلاییمدیر ابتداییابتداییدانش
198مهریززهرامحصلمربی تربیتیمتوسطهشهیدصلواتی
199مهریزمحمد علیزارع بیدکیدبیرمتوسطهشهید صدوقی
200مهریزمهدیخانجانخانیدبیرمتوسطهنمونه زارع زاده
201مهریزمرضیهنصیریمدیر کاردانشکاردانشکاردانش الزهر
202مهریزفاطمهحایریاموزگاراستقناییابتدایی استثناییانفاق
203مهریزولیزارعمدیراموزگاراتداییپانزده خرداد
204مهریزفاطمهرادفرمدیر مجتمعمتوسطهچهراذر
205ابرکوهربابگلشائیانمعلم پایه اولابتداییشهید عبدالرحمن آدمی
206ابرکوهصدیقه صالحیمعلم پایه دومابتداییشهید محمود فلاح زاده
207ابرکوهسوسنناصر زادهمعلم پایه سومابتداییشهید جعفرنجاتی
208ابرکوهحمیرازارعمعلم پایه ششمابتداییفاطمیه
209ابرکوهمحمدعلیکریمیمعاون ابتداییابتداییشهید محمود فلاح زاده
210ابرکوهاعظم اکرمیمدیر ابتداییابتداییشهید جعفرنجاتی
211ابرکوهطیبهزارع زادهمربی پرورشیمتوسطه اولشهید جهانی
212ابرکوهغلامرضاشمسدبیر دینی عربیمتوسطه اولشهید مطهری
213ابرکوهکبریاکرمیدبیر آموزش دفاعیمتوسطه اولعلویه
214ابرکوهاحترامخالصیمعاونمتوسطه اولشهید نیکوبخت
215ابرکوهحسینجلاییمدیرمتوسطه اولابن سینا
216ابرکوهفاطمه طالب پوردبیرمتوسطه دومآسیه
217ابرکوهبی بی فاطمهپیروزانمعاون آموزگارابتدایینجابت
218ابرکوهخلیلفلاح زادهمدیر مجتمعمتوسطه اولمجتمع آموزشی شهید محمود
219ابرکوهافخم اکرمیدبیر تربیت بدنیمتوسطه دومآزاده
220ابرکوهحبیب الهفلاح زادهمعلم یارابتداییشهدا
221اردکانفاطمهشاکرمعلمابتدائیاقبال
222اردکانمحمدرضارادمنشمعلمابتدائیمیلاد
223اردکانجوادبهجتیمعاونمتوسطه دومسیدالشهدا
224اردکانمحمدهاتفیمعلمابتدائیشاهد
225اردکاناعظمخانزادهمعلمابتدائیشهید مختاری
226اردکانیحییعلیزادهدبیرمتوسطه دومشرف
227اردکانماهرخمصدقمدیرابتدائیمادر
228اردکانمحمدرضاکمالیدبیرمتوسطه اولمیلاد
229اردکانمحبوبهجعفریمعلمابتدائیمادر
230اردکانسکینهحسنیمربیمتوسطه دومرحمتی
231اردکانحسینخوشرودبیرمتوسطه دومسیدالشهدا
232اردکانمحسنعبداللهیهنر آموزمتوسطه دومشهید صدوقی
233اردکانسهامجوتی نژادمعلمابتدائیدکتر نصیری
234اردکانحسینافخمیدبیرمتوسطه اولشهید رجائی
235اردکانحسینعلیمیرجانیمعلمابتدائیامین الرعایائی
236اردکانسیدعلیاکرم زادهمدیرمتوسطه دومشهید صدوقی
237اردکانعلی محمدحیدریمعاونمجنمعشهید عاصی زاده
238اردکانوحیدهفتوحیدبیرمتوسطه دومشاکر
239اردکانمحمدحسینطاهریمعاونمتوسطه اولشهید رجائی
240بهابادسکینهامینی بهابادیدبیرابتداییمریم
241بهابادمسعودتیموریمربی پرورشیابتداییعلامه امینی
242بهاباداصغرابراهیمی پوردبیرمتوسطه دوره دومشهید رفیعیان
243بهابادزهراخواجه بهابادیدبیرمتوسطه دوره دومزینب
244بهابادزصارستگار احمدآبادیمعاون آموزگارمتوسطه دوره دومامام حسن مجتبی
245نیرمجیدرضایی دشت آبادیمعاون آموزگارابتداییشهید محمد منتظری کهدوئیه
246نیرحسینبرزگری بنادکوکیمدیر مجتمعابتداییدبستان امام خمینی
247نیراکبرکفیریدبیرمتوسطهالغدیر

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۹۳۷
برچسب ها:
دیدگاه ها
دلسوحته این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

واقعا که .چگونه میشه که یک کارمند اموزش وپرورش تا چندین سال در قسمت آموزش وپرورش کار میکرده ولی الان برای پایان خدمت خود درقسمت معاونت یک مدرسه برای ارتقای شغلی قرار می گیرد ، نمونه استانی قرار می گیرد در حالی که معاون هایی در اموزش وپرورش هستند که چندین سال زحمت کشیده اند و صدایشان در نمی اید .
سوالی در خورفکروتحمل : آیا اموزش وپرورش بافق در این انتخابات نمونه مشارکت داشته است ؟!!!!!!!!

و-ح این نظر توسط مدیر ارسال شده است. سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۸:۰۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

سرکار خانم بیانی مقدم
زن عموی عزیز
شما هر سال نمونه هستید و یک عمر ماندگار …،
دنیای مجازی فرصتی شد تاپیشاپیش روز معلم را به شما و همکاران سختکوش و مهربانتان تبریک عرض نمایم.

m این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۹:۱۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

معلم عزیز من یک معلم نمونه است

نمونه این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

نمونه از نظر چه کسی؟؟؟؟

امیر محمد این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

عالی است فقط اگر معلمان نمونه خاتم را زیاد تر کنید ممنون تر می شم.

saba این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ - ۲:۵۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اقای حسین خوشرو واقعا معلم نمونه است .انشاا…همیشه موفق باشند

ناشناس این نظر توسط مدیر ارسال شده است. سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۳:۴۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

خانم بهناز بهنام و خانم فریبا رجایی واقعا عاااااالین

ناشناس این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ - ۵:۰۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

تمام معلمانتان واقعا نمونه اند غیراز … بد اخلاقی هستند

زارع این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۴۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

عالیه فقط معلمای میبد زیادن خیلی تعدادی که نام بردن محدوده

برادر زاده این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۸:۴۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

عمه عزیزم دوستت دارم هر سال نمونه بودی هستی و می مانی
سرکار خانم طاهره خوشنویس