گزارش تصویری یادواره شهدای پشتیبانی و تدارکات استان یزد و 266 شهید شهرستان بافق(2)

دسته: فرهنگی، هنری، مذهبی
یک دیدگاه
جمعه - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

MTB_0246

عکس: محمد هادی فتاحی بافقی

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53555.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53556.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53557.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53558.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53560.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53561.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53562.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53563.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53564.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53565.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53566.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53567.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53568.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53569.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53570.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53571.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53572.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53573.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53574.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53575.jpeg

 

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53576.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53577.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53578.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53579.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53580.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53581.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53582.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53583.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53584.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53585.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53586.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53587.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53588.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53589.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53590.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53591.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53592.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53593.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53594.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53595.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53596.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53597.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53598.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53599.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53600.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53601.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53602.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53603.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53604.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53605.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53606.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53607.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53608.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53609.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53610.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53611.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53612.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53613.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53614.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53615.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53616.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53617.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53618.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53619.jpeg

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۶
برچسب ها:
دیدگاه ها
بافقی جبهه نرفته این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ﺑﻲ ﻣﻬﺮ رﺧﺖ روز ﻣﺮا ﻧﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ
وز ﻋﻤﺮ ﻣﺮا ﺟﺰ ﺷﺐ دﻳﺠﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

ﻫﻨﮕﺎم وداع ﺗﻮ ز ﺑﺲ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻛﺮدم
دور از رخ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻧﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

ﻣﻲرﻓﺖ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ز ﭼﺸﻢ ﻣﻦ و ﻣﻲﮔﻔﺖ
ﻫﻴﻬﺎت از اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

وﺻﻞ ﺗﻮ اﺟﻞ را ز ﺳﺮم دور ﻫﻤﻲداﺷﺖ
از دوﻟﺖ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﻛﻨﻮن دور ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ آن دم ﻛﻪ رﻗﻴﺐ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﺪ
دور از رﺧﺖ اﻳﻦ ﺧﺴﺘﻪ رﻧﺠﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﺮا ﭼﺎره ﻫﺠﺮان ﺗﻮ ﻟﻴﻜﻦ
ﭼﻮن ﺻﺒﺮﺗﻮان ﻛﺮدﻛﻪﻣﻘﺪور ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

در ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا آب روان اﺳﺖ
ﮔﻮ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ رﻳﺰ ﻛﻪ ﻣﻌﺬور ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

ﺣﺎﻓﻆ ز ﻏﻢ از ﮔﺮﻳﻪ ﻧﭙﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه
ﻣﺎﺗﻢ زده را داﻋﻴﻪ ﺳﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ