دیدگاه ها
بیدار پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

عجب مشاغل کاذبی ٰعجب کارگران فصلی ونمایشگاه جذابیٰ عجب خانم های بیکاری ٰعجب مربا و ترشی ٰبه بهٰ به قول خانم مظفری عجب مشاغل کاذبی ٰخجالت بکشید