دیدگاه ها
احسان ش یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۷:۳۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

قر تو کمرک فراوونه نمیدونم کجا بریزم

ناشناس یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۸:۰۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

استوارومقاوم همچون مردم مظلوم بافق

محمد رضا برزگری یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۸:۱۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

درخت پیر اما استوار، محکم، امید به آینده تا رسیدن به هدف

بافقی یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۹:۱۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

روی پای خودایستادن ومحتاج به دیگری نبودن

احمد فتاحی یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

نماد بافق
کمری شکسته اما همچنان مقاوم وسبز

جواد یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

درزيربارزندگي كمرم درحال شكستن است مرادريابيد

ح-ا-ا یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱:۱۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

خواستن توانستن است.معلولیت ممنوعیت نیست.رقابت سالم بسیارخوب و اثرگذار است

پیر دانای همدان یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱:۵۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

زدند تیشه بر جان من ان غریبان
منم کوه صبر وشجاعت
ببین جای پتک و تبر بر دل من
منم تک درخت قوی در کویر ی اسارت
که نامش بود بافقی پر استقامت

داود خشم یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۵:۱۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ای وطن
اگر خم شوی
کجا کم شوی

م فتاحی یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

این نخل نیز مانند مردمان سرزمین نخل خیز خود بافقی های مقاوم تا اخرین لحظه روی پای خود می ایستد

محمد یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

با دلی بشکسته اما باز هم امیدوار

کمرنگ دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

زیر بار فشارها با ایمان و استوار ماندن

مهدی دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۶:۲۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

نماد شغل اکثر بافقیان است که سر سبز و زیبایی چون سنگ آهن دارد ولی روزی خواهد افتاد و اگر فکری نکنند اول بدبختیشان است