همراه با کاروان حج ابراهیمی بافق در سال 93(به روایت تصویر مدینه 1)