تصاویری از کویرنوردی و شتر سواری کامران نجف زاده در کمپ گردشگری شهید برزگری روستای صادق آباد بافق