دیدگاه ها
فولادی شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۶:۴۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

توکل به خدابعدازهرسختی یه آسونی هست

بیکار شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۶:۴۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

خدالعنت کندباعث وبانیش را

بیکار شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۶:۴۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ابویی ابویی حمایت حمایت

بافقی یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۷:۵۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

مشکل اصلی ما خود مردمیم و بس