بازدید معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه کشور از مجتمع فولاد بافق