دیدگاه ها
یادگار این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۸ تیر ۱۳۹۴ - ۷:۵۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

حظ بردم از قدرت خداوند باریتعالی که فقیر و غنی به ریسمانش چنگ می زنند و پوزه بندگی به خاک می سایند و لذت بردم از مردمان شهرم که هنوز هم دنیا و لذتهایش نتوانسته این حرکت زیبای آخرتی را از آنها بگیرد و اینچنین صحنه های قشنگی را خلق می کنند