بهار آمد  قفس ها  را شکستند
کبوترهای عاشق   لاله گشتند
کتاب زندگی   با گُل  نو شتند
حروف آن زقلب ودل سرشتند
به روی سفره دل میوه چیدند
ز  باغ گل ستاره  می ربودند
درون چشم  گلزاری  غنودند
برای واژه ها  نوری سرودند
درخت زندگی با چشمه جوشید
 نگاه   پنجره از سبزه  نوشید
 حیاط  خانه را با نور  پوشید
  بهار سبز در جنگل خروشید
درون چکمه ها شمعی بتابید
میان کوچه ها پروانه خوابید
زچشمان  ستاره عشق  بارید
پرستوها   شما  پیک  بهارید
زدستان محبت, عشق  جاری
چو روید  خنده از باد بهاری
محبت سرخ چون قلب اناری
سبدها پرشداز شمع و قناری
به سر بگذاشت بلبل تاج شاهی
دهد  فرمان به باد  صبحگاهی
که پوشاند  زگل راه و  نگاهی
برقصاند  درون  تنگ  ،ماهی
پرنده روی  شاخه زد  جوانه
نسیم با قلب  من خواند ترانه
دل من روی هفت سین زمانه
درون سین هایش کرده  لانه
سراینده:حسین ارجمند