پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۳۰:۲۳ قبل از ظهر

نتایج انتخابات چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بافق

کد خبر: 21905
تعداد بازدیدکننده: 116
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

بخشدار مرکزی بافق با علام اینکه بیش از ۹۶ درصد واجدین شرایط در انتخابات چهارمین دوره انتخابات شوراهی اسلامی روستاهای بخش مرکزی بافق شرکت کرده اند نتایج انتخابت در بخش مرکزی بافق را بدین شرح اعلام کرد.

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای باجگان تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای عباسعلی آخوندی باجگانی نام پدر محمد دارای ۱۲۸ رای
۲_ آقای محمدعلی حاجی پور نام پدر اکبر دارای ۸۳ رای
۳_ آقای حسین محسنی نام پدر یداله دارای ۶۹ رای
۴_ آقای ابراهیم انغوزهءباجگانی نام پدر محمد دارای ۶۵ رای
۵_ خانم مریم انغوزه باجگانی نام پدر محمد دارای ۴۲ رای
۶_ آقای احمد حسن زاده باجگانی نام پدر اکبر دارای ۲۴ رای
۷_ خانم ربابه منصوری باجگانی نام پدر حسین دارای ۲۰ رای
۸_ آقای عباسعلی حسن زاده باجگانی نام پدر یوسف دارای ۲۰ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

………………………………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای باجگان تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای عباسعلی آخوندی باجگانی نام پدر محمد دارای ۱۲۸ رای
۲_ آقای محمدعلی حاجی پور نام پدر اکبر دارای ۸۳ رای
۳_ آقای حسین محسنی نام پدر یداله دارای ۶۹ رای
۴_ آقای ابراهیم انغوزهءباجگانی نام پدر محمد دارای ۶۵ رای
۵_ خانم مریم انغوزه باجگانی نام پدر محمد دارای ۴۲ رای
۶_ آقای احمد حسن زاده باجگانی نام پدر اکبر دارای ۲۴ رای
۷_ خانم ربابه منصوری باجگانی نام پدر حسین دارای ۲۰ رای
۸_ آقای عباسعلی حسن زاده باجگانی نام پدر یوسف دارای ۲۰ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

………………………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای برکوییه تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای حسین رضائی شریف آبادی نام پدر صفر دارای ۱۲۸ رای
۲_ آقای حسن سالاری برکوئی نام پدر شکرالله دارای ۱۰۰ رای
۳_ آقای محمد سالاری برکوئی نام پدر حسین دارای ۸۱ رای
۴_ آقای حسین خلیلی شیطوری نام پدر عباس دارای ۶۲ رای
۵_ آقای امرالله سالاری برکوئی نام پدر اصغر دارای ۵۴ رای
۶_ آقای حسن سالاری برکوئی نام پدر نظرعلی دارای ۳۸ رای
۷_ آقای علی اکبر سالاری برکوئی نام پدر حسین دارای ۱۳ رای
۸_ آقای ولی الله سالاری برکوئی نام پدر اصغر دارای ۱۲ رای
۹_ آقای احمد سالاری برکوئی نام پدر حسین دارای ۱۱ رای
۱۰ _ آقای ابوالقاسم سالاری برکوئی نام پدر علی دارای ۳ رای
۱۱ _ آقای مصطفی سالاری برکوئی نام پدر حسین دارای ۰ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای بساب تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای ابراهیم امیری قریه علی نام پدر رضا دارای ۱۱۹ رای
۲_ آقای علی اکبر ابراهیمی بسابی نام پدر ماشاءاله دارای ۱۰۴ رای
۳_ آقای غلام حسین توکلی بسابی نام پدر احمد دارای ۹۶ رای
۴_ آقای علیرضا مطیع دولت نام پدر نوراله دارای ۸۱ رای
۵_ آقای حسین رحیمی گرگین آبادی نام پدر ماشاءاله دارای ۳۴ رای
۶_ آقای اصغر محمودی کهنی نام پدر باقر دارای ۲۸ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

……………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای تاشکوییه تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای داود رشیدی طاشکوئی نام پدر اسداله دارای ۸۲ رای
۲_ آقای حسین رشیدی طاشکوئی نام پدر مصطفی دارای ۷۱ رای
۳_ آقای اکبر رشیدی طاشکوئی نام پدر حسین دارای ۵۹ رای
۴_ آقای علی اصغر رشیدی طاشکوئی نام پدر اسدا… دارای ۲۸ رای
۵_ آقای سعید رشیدی طاشکوئی نام پدر مصطفی دارای ۱۷ رای
۶_ آقای رضا قاسمی سلطان آبادی نام پدر شکرا.. دارای ۱۵ رای
۷_ آقای داود قاسمی سلطان آبادی نام پدر شکرا… دارای ۱۲ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

………………………………………………………

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای حاجی اباد تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای عباسعلی فتوحی بافقی نام پدر على دارای ۹۶ رای
۲_ آقای عباس علی طالعی بافقی نام پدر محمد دارای ۵۸ رای
۳_ آقای محمود طالعی بافقی نام پدر حجی محمد دارای ۵۲ رای
۴_ آقای احمدعلی سلطانی بافقی نام پدر غلامعلی دارای ۲۹ رای
۵_ آقای حسین فتوحی بافقی نام پدر غلام رضا دارای ۲۸ رای
۶_ آقای حسن فتاحی بافقی نام پدر رضا دارای ۲۵ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

……………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای حسین اباد تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای اکبر حسینی حسین آبادی نام پدر علیعلی دارای ۶۸ رای
۲_ آقای داود ابوطالبی حسین آباد نام پدر محمد حسین دارای ۵۹ رای
۳_ آقای علی اکبر ابوطالبی نام پدر حسین دارای ۳۶ رای
۴_ آقای رضا حسنی حسین آبادی نام پدر شکرا… دارای ۲۹ رای
۵_ آقای احمد ابوطالبی حسین آبادی نام پدر علی اکبر دارای ۸ رای
۶_ آقای حمید ابوطالبی حسین آبادی نام پدر عباس دارای ۸ رای
۷_ آقای علی حسینی حسین آبادی نام پدر اکبر دارای ۴ رای
۸_ آقای حسن ابوطالبی حسین آبادی نام پدر علی اکبر دارای ۲ رای
۹_ خانم اعظم حسنی حسین آبادی نام پدر اکبر دارای ۱ رای
۱۰ _ خانم طیبه حسنی حسین آبادی نام پدر شکرالله دارای ۱ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

……………………………………………..

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای حکیم اباد تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای داود خدابخشی موری آبادی نام پدر اکبر دارای ۶۸ رای
۲_ آقای سیدحسن هاشمی نسب نام پدر سیدعلی اکبر دارای ۵۶ رای
۳_ آقای حسین سالاری علی آبادی نام پدر اکبر دارای ۵۵ رای
۴_ آقای حسین خدابخشی موری آبادی نام پدر اکبر دارای ۲۹ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

………………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای دارستان تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای اکبر فلاح شمس الدینی نام پدر حسین دارای ۵۵ رای
۲_ آقای محمدعلی زینلی جوزی نام پدر حسن دارای ۳۱ رای
۳_ آقای علی اصغر زینلی جوزی نام پدر حسن دارای ۲۹ رای
۴_ آقای رضا فلاح دهوئی نام پدر محمد دارای ۲۸ رای
۵_ آقای نعمت اله میرعلمی جزستانی نام پدر رمضان دارای ۱۳ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

……………………………………………………………………………

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای دولت اباد تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای حسین عبداللهی نام پدر محمد دارای ۱۳۴ رای
۲_ آقای امیر ابراهیمی پور نام پدر بمانعلی دارای ۹۹ رای
۳_ آقای محمدرضا عبداللهی دولت آبادی نام پدر بمانعلی دارای ۶۴ رای
۴_ آقای علیرضا عبداللهی دولت آبادی نام پدر محمد دارای ۵۴ رای
۵_ آقای علی عبداللهی دولت آبادی نام پدر حسن دارای ۵۲ رای
۶_ خانم بتول عبداللهی دولت آبادی نام پدر عباسعلی دارای ۴۴ رای
۷_ آقای علی ابراهیمی نام پدر محمد دارای ۱۸ رای
۸_ آقای داود عطاریان نام پدر حسین دارای ۱۳ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………………

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای رضاییه تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای حسین طالعی بافقی نام پدر عباس دارای ۱۲۲ رای
۲_ آقای روح الله فتوحی بافقی نام پدر حسن دارای ۸۴ رای
۳_ آقای حسین فتوحی بافقی نام پدر محمد دارای ۷۹ رای
۴_ آقای علی طالعی بافقی نام پدر محمد دارای ۷۶ رای
۵_ آقای اکبر رنجبربافقی نام پدر محمد دارای ۴۶ رای
۶_ آقای جواد فتوحی بافقی نام پدر حسین دارای ۱۳ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………………

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای سیداباد تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای کاظم شمس الدین نام پدر حسین دارای ۱۱۲ رای
۲_ آقای سیدمصطفی موسوی نام پدر سید محمد دارای ۷۳ رای
۳_ آقای محمدرضا اسمعیلی نام پدر عباس دارای ۶۸ رای
۴_ آقای اکبر شمس الدینی ده مرزه نام پدر حسین دارای ۶۰ رای
۵_ آقای محمدعلی شمس الدینی خودیان نام پدر حسین دارای ۴۱ رای
۶_ آقای علیرضا تقی زاده بافقی نام پدر محمد دارای ۲۷ رای
۷_ آقای محمدرضا شمس الدینی صیدآبادی نام پدر حسن دارای ۲۲ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

………………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای شادکام تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای محمدرضا دهقان شادکامی نام پدر علی اکبر دارای ۱۴۰ رای
۲_ آقای علیرضا دهقان شادکامی نام پدر محمد دارای ۱۱۲ رای
۳_ آقای عباس کمالی نام پدر محمد دارای ۹۹ رای
۴_ آقای احمد زارع زاده شادکامی نام پدر اکبر دارای ۹۰ رای
۵_ آقای علی اکبر دهقان شادکامی نام پدر رضا دارای ۶۳ رای
۶_ آقای مختار شبان زاده شادکامی نام پدر محمد دارای ۶۰ رای
۷_ آقای حسین دهقان شادکامی نام پدر محمد دارای ۵۳ رای
۸_ آقای علی اکبر میرزائی شادکامی نام پدر اصغر دارای ۳۴ رای
۹_ آقای حسین عسکریان نام پدر شیرعلی دارای ۳۳ رای
۱۰ _ آقای عباسعلی دهقان شادکامی نام پدر نصرالله دارای ۲۴ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

……………………………………………………………

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای شیطور تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای غلام رضا عبداللهی شیطوری نام پدر ابراهیم دارای ۱۴۶ رای
۲_ آقای علی اکبر نگاری زاده نام پدر حسین دارای ۱۳۶ رای
۳_ آقای سیدمصیب آثاری شیطوری نام پدر سید محمد دارای ۱۰۴ رای
۴_ آقای سیدعلی حسینی شیطوری نام پدر سیدباقر دارای ۷۱ رای
۵_ آقای سیدحمزه حسینی شیطور نام پدر سید مسیب دارای ۲۰ رای
۶_ آقای سیدحسین حسینی شیطوری نام پدر سید محمد دارای ۱۶ رای
۷_ آقای سیدمهدی حسینی شیطور نام پدر سید مصیب دارای ۷ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

……………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای صادق اباد تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای سیدرضا میرجعفری ده نوئی نام پدر سیدحسین دارای ۱۱۰ رای
۲_ آقای علی محمد غلامی نسب فردوسیه نام پدر غلامحسین دارای ۸۷ رای
۳_ آقای محمدرضا برزگری بافقی نام پدر محمد دارای ۸۰ رای
۴_ آقای ابوالحسن فتاحی بافقی نام پدر محمد دارای ۸۰ رای
۵_ آقای امیر کارگران بافقی نام پدر اصغر دارای ۵۷ رای
۶_ آقای سیدحسن میرجعفری ده نوئی نام پدر سیدمحمد دارای ۵۷ رای
۷_ آقای احمد برزگری بافقی نام پدر بمانعلى دارای ۳۱ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………………………………………………………

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای صدراباد تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای احمد طالعی بافقی نام پدر محمد دارای ۹۹ رای
۲_ آقای محمود فتاحی بافقی نام پدر عباس دارای ۹۸ رای
۳_ آقای محمدرضا خبازیان بافقی نام پدر محمود دارای ۹۰ رای
۴_ آقای حسین حبیبیان نام پدر رضا دارای ۸۰ رای
۵_ آقای سیدمحمد میربافقی نام پدر سید رضا دارای ۵۹ رای
۶_ آقای محمود ابراهیمی بسابی نام پدر حسن دارای ۳۹ رای
۷_ آقای محمدجواد پورسلطانی بافقی نام پدر رمضانعلی دارای ۱۶ رای
۸_ آقای جواد حنیف نام پدر اکبر دارای ۱۲ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای علی ابادبساب تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان
بافق میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ
۲۴/۰۳/۱۳۹۲ ،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای حسین جلالی علی آبادی نام پدر غلامحسین دارای ۶۶ رای
۲_ آقای حسین جلالی علی آبادی نام پدر حسن دارای ۶۲ رای
۳_ آقای جواد جلالی علی آبادی نام پدر علی دارای ۴۶ رای
۴_ آقای علی جلالی علی آبادی نام پدر اکبر دارای ۳۴ رای
۵_ آقای علی اصغر جلالی نام پدر حسین دارای ۲۰ رای
۶_ آقای محمدعلی جلالی علی آبادی نام پدر حسین دارای ۱۵ رای
۷_ آقای مصطفی جلالی علی آبادی نام پدر علی اکبر دارای ۶۹ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای فاضلیه تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای علی اصغر قلی زاده بافقی نام پدر حسین دارای ۵۴ رای
۲_ آقای علی محمد فتوحی بافقی نام پدر حسن دارای ۵۳ رای
۳_ آقای محمدمهدی مرشدزاده بافقی نام پدر حبیب اله دارای ۳۲ رای
۴_ آقای حسین فتوحی بافقی نام پدر ابوالقاسم دارای ۲۴ رای
۵_ آقای حامد تفکری بافقی نام پدر حسین دارای ۷ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

………………………………………………..

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای قطرم تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای حسین دهقان قطرمی نام پدر محمد دارای ۱۶۲ رای
۲_ آقای علی خالقی قطرمی نام پدر حسن دارای ۱۰۴ رای
۳_ آقای محمود دهقان قطرمی نام پدر محمد دارای ۸۴ رای
۴_ آقای محمد خالقی قطرمی نام پدر علی دارای ۴۶ رای
۵_ آقای جعفر خالقی قطرمی نام پدر حسن دارای ۴۵ رای
۶_ خانم راضیه بیکی قطرمی نام پدر عباس دارای ۴۲ رای
۷_ آقای حسن دهقان قطرمی نام پدر حسین دارای ۳۰ رای
۸_ آقای علی ابوالحکیمی قطرمی نام پدر حسین دارای ۲۹ رای
۹_ آقای چمران شمس الدینی قطرم نام پدر حسن دارای ۱۹ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

………………………………………………..

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای کرمانی تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای سیدمحمد حسینی درند نام پدر سید على دارای ۸۳ رای
۲_ آقای مهدی امیری قریه علی نام پدر محمد دارای ۷۷ رای
۳_ آقای پنجعلی امیری نام پدر اکبر دارای ۵۵ رای
۴_ آقای مجتبی امیری قریه علی نام پدر علی اکبر دارای ۴۲ رای
۵_ آقای محسن ابراهیمی فیروزآبادی نام پدر مصطفى دارای ۳۵ رای
۶_ آقای عزیزالله امیری قریه علی نام پدر عباس دارای ۱۸ رای
۷_ آقای علی امیری قریه علی نام پدر محمد دارای ۱۵ رای
۸_ آقای محمد مرتضی قریه علی نام پدر یوسف دارای ۷ رای
۹_ آقای حسن امیری قریه علی نام پدر رضا دارای ۵ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای کوشک تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای کاظم زریگانی نام پدر اصغر دارای ۱۲۰ رای
۲_ آقای حسن شمس الدین کوشکی نام پدر محمد دارای ۹۰ رای
۳_ آقای عباس حیدری صیدآبادی نام پدر حسین دارای ۸۹ رای
۴_ آقای علی اصغر شمس الدین نارگانی نام پدر محمد دارای ۷۵ رای
۵_ آقای داود شمس الدینی نارگانی نام پدر محمد دارای ۶۷ رای
۶_ آقای علیرضا محمدی اسفنگی نام پدر محمد دارای ۶۳ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

………………………………………………………..

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای گزستان تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای عباس حاجی حسنی بافقی نام پدر محمد دارای ۱۴۵ رای
۲_ آقای سیدعلی اصغر میرعلمی جزستانی نام پدر سیداحمد دارای ۱۴۵ رای
۳_ آقای غلامرضا افضلی جزستانی نام پدر حسن دارای ۱۱۹ رای
۴_ آقای سیدمنصور میرعلمی جزستانی نام پدر سیدعلی دارای ۱۰۰ رای
۵_ آقای سیدحسین میرعلمی جزستانی نام پدر سیدعباس دارای ۸۷ رای
۶_ آقای احمد حاجی حسنی بافقی نام پدر عزیزالله دارای ۱۶ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………………………….

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای مبارکه تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای محمدرضا فرزین بافقی نام پدر رمضان دارای ۶۰۲ رای
۲_ آقای حسن خواجه پور نام پدر محمد دارای ۵۰۶ رای
۳_ آقای وحید فلاح ندنی نام پدر علی دارای ۴۹۲ رای
۴_ آقای اکبر شفیعی مبارکه نام پدر رضا دارای ۴۷۱ رای
۵_ آقای رضا شفیعی مبارکه نام پدر محمد دارای ۴۳۰ رای
۶_ آقای اسمعیل شفیعی مبارکه نام پدر عباس دارای ۳۹۳ رای
۷_ آقای سیداحمد حسینی مبارکه نام پدر سید عباس دارای ۳۴۴ رای
۸_ آقای علی اکبر مرشدزاده بافقی نام پدر اصغر دارای ۳۳۹ رای
۹_ آقای علی شاهپورزاده بافقی نام پدر رمضان دارای ۲۷۶ رای
۱۰ _ آقای عباس فلاح مبارکه نام پدر محمد دارای ۲۵۷ رای
۱۱ _ آقای امیر خواجه مبارکه نام پدر علی اکبر دارای ۲۴۶ رای
۱۲ _ آقای عباس خواجه مبارکه نام پدر علی اکبر دارای ۲۳۳ رای
۱۳ _ آقای محمدرضا فلاح مبارکه نام پدر اکبر دارای ۱۳۲ رای
۱۴ _ آقای سیدمصطفی حسینی مبارکه نام پدر سید احمد دارای ۱۲۸ رای
۱۵ _ آقای علیرضا فلاح مبارکه نام پدر اکبر دارای ۹۵ رای
۱۶ _ آقای محمدعلی حیدری شمس الدین نام پدر حسن دارای ۹۱ رای
۱۷ _ خانم فاطمه خانم غفاری بافقی نام پدر نظرعلی دارای ۵۹ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………………………..

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای موری اباد تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای علی اکبر طالبی موری آبادی نام پدر حسین دارای ۸۳ رای
۲_ آقای اسماعیل خدابخشی موری آبادی نام پدر حسین دارای ۶۸ رای
۳_ آقای محمد خدابخشی موری آبادی نام پدر حسن دارای ۶۰ رای
۴_ آقای احمد طالبی موری آبادی نام پدر حسین دارای ۵۶ رای
۵_ آقای حسن میرزائی شادکامی نام پدر علی دارای ۴۷ رای
۶_ آقای عباس خدابخش موری آبادی نام پدر حسین دارای ۱۳ رای
۷_ آقای قاسم طالبی موری آبادی نام پدر حسن دارای ۲ رای
۸_ آقای حسین خدابخشی موری آبادی نام پدر محمد دارای ۲ رای
۹_ آقای ماشاالله ایزدپناه مومن آبادی نام پدر حسن دارای ۱ رای
۱۰ _ آقای علی خدابخشی موری آبادی نام پدر حسین دارای ۰ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

…………………………………………………………………

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای هریسک علیا تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای محمدعلی خالقدادی هریسکی نام پدر هدایت دارای ۱۰۳ رای
۲_ آقای کاظم شریعتی جزستانی نام پدر محمدرضا دارای ۱۰۱ رای
۳_ آقای علی احمدیان بافقی نام پدر محمد دارای ۵۴ رای
۴_ آقای علی خالقدادی هریسکی نام پدر هدایت دارای ۳۶ رای
۵_ آقای محمدرضا فخربافقی نام پدر تقی دارای ۲۵ رای
۶_ آقای محمود افضلی جزستانی نام پدر علی اکبر دارای ۲۰ رای
۷_ آقای هاشم افضلی جزستانی نام پدر علی اکبر دارای ۱۴ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

……………………………………………

آگهی نتیجه انتخابات
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای همسک تابع بخش مرکزی شهرستان بافق، شهرستان بافق
۱۳۹۲/۰۳/ میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴
،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل
می باشد:
۱_ آقای بمانعلی آقابابائی هنسکی نام پدر محمد دارای ۴۹ رای
۲_ آقای عباس طالعی بافقی نام پدر غلامحسین دارای ۴۵ رای
۳_ آقای عباسعلی آقابابائی هنسکی نام پدر اکبر دارای ۳۹ رای
۴_ آقای احمد باقریان نام پدر حسین دارای ۲۷ رای
۵_ خانم زهراء جواهری بافقی نام پدر غلامرضا دارای ۲۶ رای
۶_ آقای سیدمحمدباقر ناظری بافقی نام پدر سید على دارای ۱۴ رای
اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان بافق

سید ابراهیم حسینی