سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۳:۴۰ بعد از ظهر

بخشودگی جرایم کارفرمایان تامین اجتماعی

کد خبر: 33056
تعداد بازدیدکننده: 168
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۲

 دراجرای بند۸۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشورمصوب ۹۲/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی،صنعتی و کشاورزی که تاپایان سال ۱۳۹۱ دارای بدهی قطعی شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشنددرصورتی که حداکثرتاتاریخ ۹۲/۱۰/۱۹نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایندکل جرائم مربوطه به حق بیمه های مذکوربخشوده می گردد.

چنانچه کارفرمایان مزبورتوانائی پرداخت یکجای بدهی های قطعی شده لغایت اسفندماه ۹۱ رانداشته باشندمی تواننددرخواست کتبی خودمبنی برتقسیط بدهی های کارگاه راحداکثرتاتاریخ ۹۲/۱۰/۱۹ارائه وثبت دفترشعبه نمایند.

دراین صورت با توافق شعبه، بدهی مربوطه مشروط براینکه سررسیدآخرین قسط از۹۲/۱۲/۲۹ تجاوز ننمایند،تقسیط ودرصورت پرداخت به موقع اقساط کلیه جرائم متعلقه بخشوده می گردد.   روابط عمومی تامین اجتماعی بافق