چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۱۴:۲۵ بعد از ظهر

زمان برگزاری آزمون استخدامی فولاد بافق اعلام شد

کد خبر: 38119
تعداد بازدیدکننده: 101
تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۳

آزﻣﻮن در روزﻫﺎی۹۳/۱/۲۴ﺗﺎ۹۳/۱/۲۵ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ آن روی ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن:

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﺎﻓﻖ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد اﺳﺖ.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه:

زﻣﺎن ﭼﺎپ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن استخدامی‌فولاد بافق از ﺗﺎرﯾﺦ۹۳/۱/۱۷ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۳/۱/۲۲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ مرجع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۲ نظر

  1. بيكار می‌گه:

    امیدخداایشالاهمه برن سرکارماهم بریم.
    درضمن زﻣﺎن ﭼﺎپ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن استخدامی‌فولاد بافق از ﺗﺎرﯾﺦ۹۳/۱/۱۹ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۳/۱/۲۱میباشد

  2. محمد می‌گه:

    سلام ازچه سایتی باید کارت ورود به جلسه را گرفت