شنبه ۶ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۵۷:۵۱ قبل از ظهر

حدیث معرفت امیرالمومنین (ع) به نورانیت

کد خبر: 40912
تعداد بازدیدکننده: 101
تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن الرحیم

ولادت مولی الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه و فرا رسیدن روز پدر

مبارک باد

____________________________________________________________

حدیث معرفت امیرالمومنین (ع) به نورانیت 

ابوذر غفاری از سلمان فارسی که خداوند از هر دوی آنها خشنود باد پرسید که ای اباعبدالله معرفت امیرالمؤمنین به نورانیت چیست؟ سلمان گفت:ای جندب(ابوذر) بیا برویم تا این را از خود آن حضرت بپرسیم سپس به محل آن حضرت رفتیم و او را نیافتیم.ابوذر گفت:پس به انتظار ایشان ماندیم تا آن حضرت آمدند.حضرت فرمودند: چه امری شما را اینجا کشانده است؟

ابوذر و سلمان گفتند:ای امیرمومنان به نزد شما آمدیم تا در مورد معرفتتان به نورانیت سوال کنیم.حضرت فرمودند: آفرین بر شما دو دوست وفادار به دین خویش که کوتاهی کننده نیستندبه جانم سوگند که آن معرفت بر هر مرد و زن مومن واجب است.سپس حضرت فرمود:ای سلمان و ای جندبهر دو عرض کردند بلی امیر مومنان !حضرت که سلام بر او باد فرمود :هیچ کس ایمان را به حد کمال خویش نمی رساند تا آنکه مرا به عمق معرفتم بشناسد.

سپس آن گاه که مرا به این معرفت شناخت هر آینه خداوند قلب او را با ایمان آزموده سینه اش را برای اسلام گشاده ساخته و عارفی روشن بین گردیده است.و هر کس که از شناخت آن کوتاهی نمود و به آن نرسید شک کننده و تردیدگر استای سلمان و ای جندب عرض کردند بلی امیر المومنین حضرت فرمودند معرفت من به نورانیت معرفت خداوند عزو جل است و معرفت خداوند عزوجل معرفت من به نورانیت است.و آن همان دین خالصی است که خداوند درباره آن فرمودند” و امر نشدند به چیزی مگر اینکه خدا را به اخلاص کامل و دین پرستش و از  بندگی غیر از او روی بر گرداند و نماز به پا دارند و زکات بدهند و این است دین راست و استوار).” سوره بینه آیه ۵ )  خداوند فرمود :امر نشدند مگر به پیامبری محمد(ص) و آن دین و آیین یکتا پرستی آسان محمدی است .و این کلام خدا که فرمود: ” نماز به پا دارند” پس هر کس که ولایت مرا به پا داشت نماز را به پا داشته است. و بر پا داشتن ولایت من سخت و دشوار است و جز فرشته مقرب درگاه الهی یا پیامبر مرسل و یا بنده ای که خداوند قلب او را به ایمان  آزموده باشدکسی متحمل آن نمی باشد.پس فرشته وقتی مقرب نباشد تحمل آن را نخواهد داشت و پیامبر هنگامیکه مرسل نباشد تحمل ان را نخواهد داشت و مومن وقتی که ازموده نباشد تحمل آن را نخواهد داشت.

عرض کردم ای امیر مومنان مومن کیست و منتها و مرز ایمان چیست؟ تا آن را بشناسم.حضرتش– که سلام بر او باد– فرمود:ای ابا عبدالله)کنیه سلمانعرض کردم :بلی ای برادر رسول خدا فرمود: مومن آزموده همان کسی است که هیچ چیزی از او به ما نمی رسد مگر این که سینه اش را برای پذیرفتن آن گشاده می سازد و دچار شک و تردید نمی شود.ای اباذر بدان که من بنده خدای عز و جل و خلیفه او بر بند گانش می باشمما را به مثابه خدایان قرار ندهید و دیگر هر چه می خواهید در فضیلت ما بگویید به کنه و حقیقت و منتهای آنچه در ما وجود دارد نمی رسید  – و خدای عزوجل به ما بزرگتر و عظیم تر از آنچه که خود وصف می نماید و آنچه من توصیف می کنم و یا به دل هر یک از شما خطور می کند عطا نموده است.پس آن گاه ما را به اینگونه شناختید مومن می باشید.

سلمان گفتعرض کردم ای برادر رسول خدا و هر کس نماز را به پاداشت ولایت شما را به پا داشته است؟فرمود: آری ای سلمان این سخن خدای تعالی در قران عزیز تصدیق کننده این حقیقت است که فرمود “به صبرو نماز یاری و مدد بجویید و هر آینه آن جز بر خاشعان بزرگ و سنگین است(سوره بقره ۴۵ .(“صبر” رسولخدا و” نماز” بر پا داشتن ولایت من استبدین خاطر خداوند متعال فرمودو هر آینه آن بزرگ و سنگین استو نفرمود هر آینه آن دو  بزرگ و سنگین می باشند زیرا هر آینه ولایت حملش جز بر خاشعان بزرگ و سنگیناست . و خاشعان همان شیعیان روشن بین و اهل بصیرت می باشند . و آن هر آینه برای این است که اهلسخنان منحرف از قبیل مرجئه و قدریه و خوارج و دیگر ناصبیان همه به حضرت محمد (ص) اقرار می کنندو در بین آنها اختلافی نیست در حالی که جز گروهی اندک همه در مورد ولایت من اختلاف می نمایند و منکر آنند و در برابر آن لجاج می ورزندو هم آنان کسانی هستند که خداوند در کتاب عزیز خویش ایشان راتوصیف نموده  فرموده است:” هر آینه آن جز بر خاشعان سنگین است“.و خدای تعالی در جای دیگری ازکتاب عزیز خویش در مورد نبوت حضرت محمد(ص) و ولایت من می فرماید: “ و چه چاههای آب کهمعطل ماند و چه قصرهای عالی که بی صاحب گشت“.(سوره حج آیه ۴۵ ) پس مراد از قصر حضرتمحمد است و مقصود از چاه آب معطل ولایت من است که آن را معطل گذاشتند و انکار نمودندو هر کسکه به ولایت من اقرار ننماید اقرار به نبوت حضرت محمد(ص) به او نفعی نمیرساندو هر آینه آن دو قرینیکدیگرند و این بخاطر آن است که پیامبرپیامبر مرسل و هم او امام و پیشوای خلق می باشد و پس او علیامام و پیشوای خلق و وصی حضرت محمد است و همچنان که پیامبر به او فرمودتو نسبت به من به منزلههارون نسبت به موسی می باشی جز ان که پس از من پیامبری نخواهد بود و نخستین ما محمد و میانه ما محمد و آخرین ما محمد استپس کسی که شناخت مرا کامل سازد او بر دین درست و استوار استچنانکه خدایتعالی می فرمایدو آن دین درست و راست و استوار است(سوره بینه آیه ۵) و به زودی به یاری توفیق الهیاین حقیقت را تبین می نمایم. ای سلمان و ای جندب! هر دو گفتندبلی ای امیر مومنان که درود خدا بر تو باد!فرمودمن و حضرت محمد نور واحدی بودیم نشات یافته از نور خدای عزوجل پس خداوند تبارک و تعالی بهآن نور فرمود که دو پاره شودپس نیمی فرمود محمد باش و به نیمی فرمود علی باش پس از همین جاست کهپیغمبر فرمود علی از من است و من از علی هستم و کسی جز علی از جانب من ماموریت انجام نمی دهد وهر آینه پیامبر اکرم ابابکر را با سوره برائت به مکه اعزام فرمود:پس جبرائیل –که سلام بر او باد نازل شدو گفت : ای محمد !حضرت فرمود:بلی ٠ جبرائیل فرمودهر آینه خداوند به تو امر می نماید که آن ماموریت را خودت انجام دهی یا مردی از خودتپس پیامبر مرا به آن سوی گسیل داشت تا ابی بکر را باز گردانماورا باز گرداندماو درون خود نگرانیی احساس نمودو گفتای رسول خدا آیا در مورد من آیه ای نازلگشته است؟ پیامبر فرمودندنه ولکن این ماموریت را کسی جز من یا علی انجام نخواهد دادای سلمان و ایجندب !عرض کردندبلی ای برادر رسول خدا !فرمودندکسی که برای حمل نوشته ای از جانب رسول خداصلاحیت ندارد چگونه برای امامت صلاحیت خواهد داشت؟ ای سلمان و ای جندب !من و رسول خدا نورواحد و یگانه ای بودیم رسول خدا مصطفی شد)بر گزیده شد (و من وصی مرتضی(مورد رضایت او)  گشتمپس محمد گویا و من صامت و خاموش شدم. ای سلمان !محمد بیم دهنده و هشدار دهنده شد و من رهبر وهدایت کننده گشتم و این همان سخن خداوند عزوجل است که ای پیامبر هر آینه تو تنها  بیم دهنده و هشدار دهندهای و برای هر قومی رهبر و هدایت گری وجود دارد(سوره رعد ٧)” رسول خدا بیم دهنده و هشدار دهندهاست و من رهبر و هدایت کننده ام.”تنها خداوند می داند که حمل هر آبستنی چیست و بار حملها چه نقصان وچه زیادتی خواهد یافت و همه چیز با اندازه معینش در نزد خدا معلوم استاوست دانا به عوالم غیب و شهودو هم اوست بزرگ و بلند مرتبه. در پیشگاه علم ازلی چه سخن در نهان بگویید یا آشکارا چه آن کس که  میگوید در تاریکی شب باشد یا در روشنی روز همه یکسان است و خداوند بر همه آگاه استبرای هر چیز ازپیش و پس نگهبانانی گمارده که به امر خدا او را نگهبانی می کنند، (سوره یس ١و ٢ ) ابوذر گفت:پسحضرتشکه سلام بر او بادبا یک دست خود بر دست دیگرش زد و فرمود:حضرت محمد(ص) صاحب جمعشد و من صاحب نشر شدم.حضرت محمد صاحب بهشت شد و من صاحب دوزخ شدم که بدو می گویم این رابگیر و آن را واگذار. حضرت محمد صاحب “رجفه” شد و من صاحب “هده” شدم.منم صاحب لوح محفوظ وخداوند علم هر آنچه در آن است را به من الهام فرموده است. آری ای سلمان و ای جندب! حضرت محمدیس والقران الحکیم” (یس ١و ٢) ای سلمان و ای جندب! و حضرت محمد “ذکر” شد که خداوند عزوجل می فرماید: ” و هر آینه خداوند ذکری رسولی به شما فرو فرستاد که آیات الهی را بر شما می خواند” (سوره طلاق ١٠ و ١١ ).  هر آینه به من و علم منایا و بلایا و فصل الخطاب داده شده است و علم قرآن و آنچه تا روز قیامت خواهد شد به من سپرده شده است. حضرت محمد(ص) حجت خدا را اقامه نمود حجتی برای مردم و من حجت خدای عزوجل شدمخداوند چیزی را برای من قرار داد که برای احدی از اولین و آخرین نه پیامبر مرسلی و نه فرشته مقربی قرار نداد.

ای سلمان و ای جندب! بلی ای امیر مومنانآن حضرت –که سلام خدا بر او بادفرمودمن همان کسیهستم که نوح را به امر پروردگار در کشتی حمل کرد من همان کسی هستم که به امر پروردگار یونس را ازشکم ماهی بیرون آورد من همان کسی هستم که به امر پروردگار موسی را از دریا عبور داد من همان کسیهستم که به اذن پروردگار ابراهیم را از آتش بیرون آورد من همان کسی هستم که به اذن پروردگار نهرها راجاری ساخت .و چشمه ها را شکافت و درختها را کاشت. منم عذاب روز “ظله” منم آنکه از محل نزدیک نداکرد که ثقلان(جن و انس) آنرا شنیدند و گروهی آن را فهمیدندهر آینه من به هر گروهی از جباران و منافقانبه زبان خودشان می شنوایانممنم خضر دانای موسی و منم آموزگار سلیمان.پسر داوود منم ذوالقرنین و منمقدرت خدای عزوجل. ای سلمان و این جندب ! من محمدم و محمد من است من از محمدم و محمد از مناست خدای تعالی می فرماید: “دو دریا را به هم آمیخت و میان آن دو برزخ و فاصله ای است و تجاوز بهحدود یکدیگر نمی کنند” (الرحمن ١٩ تا ٢۰ ) ای سلمان و ای جندبعرض کردند : بلی ای امیر مومنان!فرمودهر آینه مرده ما نمی میرد و غایت ما غیبت نمی نماید و هر آینه کشتگان ما هر گز کشته نمی شوند.ای سلمان و ای جندب! عرض کردند :ای که درود خدا بر تو باد بلی.آن حضرتکه سلام بر او باد– فرمود:منم امیر وفرمانروای هر مرد و زن مومنی آنها در گذشته اند و انها که باقی مانده اند . من روح عظمت وبزرگی تایید گشته ام و جز این نیست بنده ای از بندگان خداوندمبر ما نام خداوندی ننهید و هر چه در فضل مابگویید که هر آینه شما هرگز به فضل ما و کنه و عمق آنچه خداوند برای ما قرار داده حتی به یک دهم از دهیک فضل ما نخواهید رسیدزیرا ما آیات و دلائل الهی هستیم و حجتهای خداوند و خلفا و جانشینان او و امینهاو امانتداران او و امامان او هستیم و وجه خدا و چشم خدا و زبان خداوندیم. خداوند به وسیله ما بندگانش راعذاب می کند و نیز به وسیله ما به آنان ثواب و پاداش می دهد و خداوند از بین خلق خود ما را پاک نمودوما را برگزید و انتخاب کردزیرا خداوند درباره آنچه میکند پاسخگو نیست و خلایق باید پاسخگو باشند)انبیا ٢٣) ای سلمان و ای جندبعرض کردند: بلی ای امیر مومنان که درود خداوند بر تو باد حضرتش که سلام خدا بر او باد فرمود: هر کس به آنچه گفتم ایمان آورد و آنچه را تبین نمودم تفسیر کردم.شرح گفتم توضیح دادم و روشن ساختم و مبرهن نمودم تصدیق کند. مومن آزموده ای است که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده و سینه اش را برای پذیرفتن اسلام گشاده ساخته و هم او عارف روشن بین و اهل بصیرتی است که به نهایت و بلوغ و کمال رسیده است و کسی که شک کند و عناد ورزد و انکار بورزد و باز ایستد و متحیر شود و تردید نماید پس او مقصر و ناصبی است. ای سلمان و ای جندبعرض کردند:بلی ای امیرمومنان که درود خدا بر تو بادحضرتش– که سلام بر او باد– فرمود : من به اذن پروردگارم زنده میکنم و می میرانم و از آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان می اندوزید به اذن پروردگارم به شما خبر می دهمو من به پنهانی های دلهایتان آگاهم و امامان و از فرزندان من نیز– که سلام بر ایشان باد– وقتی دوست داشته باشند و اراده کنند اینها را می دانند و انجام میدهند زیرا ما یکی هستیم . نخستین ما محمد آخرین ما محمد و میانه ما محمد است و همه ما محمدیم.پس بین ما جدایی قائل نشویدهنگامی که ما چیزی را بخواهیم خدا آن را می خواهد و هنگامی که از چیزی کراهت داشته باشیم خداوند از آن کراهت داردوای و همه وای بر کسی که فضل ما و ویژگی ما و آنچه الله پروردگار ما به ما عطا نموده است را انکار نمایدزیرا هر آینه هر کس چیزی از آنچه خداوند به ما عطا نموده است را انکار نماید همانا قدرت الهی و مشیت خداوندی را در مورد ما انکار نموده است.

ای سلمان و ای جندبعرض کردند : بلی ای امیر مومنان که درود خداوند بر تو بادحضرتش– که سلام بر او باد فرمود: هر آینه پروردگار ما “اللهچیزی به ما عطا کرده است که برتر عظیمت و بالاتر از همه اینهاستعرض کردیم : بلی امیر مومنان آن چیزی که خداوند به شما اعطا نموده و از همه اینها عظیم تر و بالاتر می باشد چیست؟

حضرت فرمود: پروردگار ما خدای عزوجل آگاهی به اسم اعظمی را به ما عطا فرموده است که اگر بخواهیم به وسیله آن آسمانها و زمین و بهشت و دوزخ را می شکافیم و به وسیله آن به آسمان بالا می رویم و به زمین فرود می آییم به شرق و غرب می رویم و به وسیله آن به منتهای عرش صعود کرده به عرش در برابر خدای عزوجل مینشینیم و همه چیزها حتی آسمانها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و دریاها و بهشت و دوزخ از ما اطاعت می کنند . همه اینها را خداوند به وسیله اسم اعظمی که به ما عطا نموده است به ما آموخته و ما را بدان مختص ساخته است با وجود همه اینها می خوریم و می آشامیم و در بازارها راه می رویم.و ما این کارها را به امر پروردگارمان انجام می دهیمما بندگان صاحب کرامت خداوندیمآنان که در سخن بر خداوند پیشی نمی گیرند و سبقت نمی جویند و هم آنان به فرمان او کار می کنند” (انبیا٢۷) خداوند ما را معصوم و پاک قرار داده و بر بسیاری از بندگان مومنش برتری بخشیده است پس ما می گوییم: “سپاس و حمد خدایی را که ما را به این هدایت نموده و اگر نبود که خداوند  هدایتمان نمود ما کسی نبودیم که خود به هدایت دست یابیم” (سوره زمر ٧١ ) و “کلمه عذاب بر کافران محقق و قطعی شد” (سوره اعراف ۴٣ ) و مراد من از کافران منکران همه آنچه که خداوند از فضل و احسان به ما عطا فرموده است می باشد. ای سلمان و ای جندباین معرفت من به نورانیت استپس هدایت یافته و کامل بدان تمسک بجوی که هر آینه هیچ یک از شیعیان ما را به  مرز نهایی بصیرت و روشن بینی نمی رسد مگر اینکه مرا به نورانیت بشناسد پس هنگامی که مرا به نورانیت شناخت فرد اهل بصیرت و روشن بین و به هدف رسیده و کاملی خواهد بود که دریای از دانش غوطه ور شد و به درجه ای از فضل رسیده رسیده و بر سری از اسرار الهی و بر گنجینه های پنهانش مطلع گشته است.