سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۲:۰۸:۲۱ بعد از ظهر

گزارش تصویری یادواره شهدای پشتیبانی و تدارکات استان یزد و ۲۶۶ شهید شهرستان بافق(۲)

کد خبر: 41131
تعداد بازدیدکننده: 102
تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

MTB_0246

عکس: محمد هادی فتاحی بافقی

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53555.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53556.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53557.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53558.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53560.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53561.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53562.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53563.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53564.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53565.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53566.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53567.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53568.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53569.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53570.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53571.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53572.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53573.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53574.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53575.jpeg

 

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53576.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53577.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53578.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53579.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53580.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53581.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53582.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53583.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53584.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53585.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53586.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53587.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53588.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53589.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53590.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53591.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53592.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53593.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53594.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53595.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53596.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53597.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53598.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53599.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53600.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53601.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53602.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53603.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53604.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53605.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53606.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53607.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53608.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53609.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53610.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53611.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53612.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53613.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53614.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53615.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53616.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53617.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53618.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_53619.jpeg

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 

۱ نظر

 1. بافقی جبهه نرفته می‌گه:

  ﺑﻲ ﻣﻬﺮ رﺧﺖ روز ﻣﺮا ﻧﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ
  وز ﻋﻤﺮ ﻣﺮا ﺟﺰ ﺷﺐ دﻳﺠﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﻫﻨﮕﺎم وداع ﺗﻮ ز ﺑﺲ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻛﺮدم
  دور از رخ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻧﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﻣﻲرﻓﺖ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ز ﭼﺸﻢ ﻣﻦ و ﻣﻲﮔﻔﺖ
  ﻫﻴﻬﺎت از اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  وﺻﻞ ﺗﻮ اﺟﻞ را ز ﺳﺮم دور ﻫﻤﻲداﺷﺖ
  از دوﻟﺖ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﻛﻨﻮن دور ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ آن دم ﻛﻪ رﻗﻴﺐ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﺪ
  دور از رﺧﺖ اﻳﻦ ﺧﺴﺘﻪ رﻧﺠﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﺮا ﭼﺎره ﻫﺠﺮان ﺗﻮ ﻟﻴﻜﻦ
  ﭼﻮن ﺻﺒﺮﺗﻮان ﻛﺮدﻛﻪﻣﻘﺪور ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  در ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮا آب روان اﺳﺖ
  ﮔﻮ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ رﻳﺰ ﻛﻪ ﻣﻌﺬور ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ

  ﺣﺎﻓﻆ ز ﻏﻢ از ﮔﺮﻳﻪ ﻧﭙﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه
  ﻣﺎﺗﻢ زده را داﻋﻴﻪ ﺳﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ