سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۶:۳۷:۰۲ قبل از ظهر

تصویب رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی بافق‎

کد خبر: 47591
تعداد بازدیدکننده: 244
تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۳

تصویب رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی بافق

باموافقتوزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوریرشتهمهندسیمعماریدرمقطعکارشناسیارشدبرایدانشگاهآزاداسلامیبافقبهتصویبرسید.

به گزارش روابط عمومی واحد بافق، با پیگیرهای انجام شده و طی مراحل اداری، سرانجام با موافقت و امضای معاون آموزشی وزارت علوم،تحقیقاتوفنآوریرشتهمهندسیمعماریدرمقطعکارشناسیارشدبرایدانشگاهآزاداسلامیبافقبهتصویبرسیده است.

بر همین اساس از این پس دانشگاه آزاد اسلامی بافق می تواند در کنار ۱۲ رشته کارشناسی ارشد خود در رشته مهندسی معماری نیز دانشجوی فوق لیسانس پذیرش نماید