چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۳:۳۸:۰۸ قبل از ظهر

مجله هفتگی بافق فردا – شماره ۵

کد خبر: 50721
تعداد بازدیدکننده: 233
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۳

کتاب هفته: فاجعه کربلا
این هفته به سراغ رمانی از جرجی زیدان، لبنانی مسیحی مذهب می رویم که در قالب یک ماجرای عاشقانه حوادث تاریخی پس از مرگ معاویه تا مرگ یزید را به تصویر می کشد.
داستان از سفر سلمی دختر زیباروی حجر بن عدی به همراه عامر عمو و عبدالرحمن عموزاده و دلداه اش به شام برای گرفتن انتقام خون پدر از یزید آغاز می شود در ادامه حوادثی رخ میدهد که وی را به صحرای کربلا می کشاند و او از نزدیک ماجرای شهادت امام حسین(ع) را می بیند و روایت می کند، پس از آن هم همراه کاروان اسرا به دربار یزید می رود و از آنجا هم آنچه رخ داده است را روایت می کند.
عبارات زیر از این کتاب انتخاب شده است:
… منظره سر بریده حسین (ع) همه را متأثر و محزون ساخت … وقتی چشمان یزید بر سر بریده افتاد سر تا پا بلرزید و دانست چه عمل بزرگ و فجیعی را مرتکب شده است …
عجیب است که یزید به حضرت زینب (س) گفت : پدر و برادرت (علی و حسین ) ازدین خارج شدند.
زینب گفت : تو و پدر و جدت به دین خدا و دین پدر و برادر و جدم داخل شدید.
مضمون نامه عبیدالله بن زیاد به عمربن سعد که شمر فرستاد، چنین است :
من ترا به طرف حسین نفرستادم که با او به ملایمت و خوشی رفتار کنی و به او امان دهی … اگر تسلیم شدند پیش من بفرست وگرنه با آن ها بجنگ و همگی را به قتل برسان ، زیرا مستحق کشته شدن می باشند… اسب ها را از روی نعش آن ها بگذرانند اگر اوامر ما را اجرا کنی پاداشی خوبی به تو خواهم داد و گرنه از کار کناره گیری کن ، شمر بن ذی الجوشن فرماندهی کل را به عهده خواهد گرفت …

 

p66

 

شخصیت هفته: گاندی
شخصیت هفته کسی نیست جز ماهاتما گاندی مبارز نجات بخش هندی ها که پوست را رها کرده و مغز قیام امام حسین(ع) که همانا آزادگی و فداکاری بود را سرلوحه حرکت آزادی خواهانه اش قرار داد.
گاندی می گوید:
«من‌ برای‌ مردم‌ هند، چیز تازه‌ای‌ را نیاوردم‌، فقط‌ نتیجه‌ای‌ که‌ ازمطالعات‌ و تحقیقاتم‌ درباره‌ تاریخ‌ زندگی‌ قهرمانان‌ کربلا به‌ دست‌ آورده‌ بودم‌، ارمغان‌ملت‌ هند کردم‌. اگر بخواهیم‌ هند را نجات‌ بدهیم‌، واجب‌ است‌ همان‌ راهی‌ را بپیماییم‌ که‌ حسین‌ بن‌ علی‌ (ع) پیمود.»

 

Portrait_Gandhi

موسیقی هفته: سقای تشنگان
موسیقی هفته ترانه زیبایی است سروده حبیب الله چایچیان متخلص به حسان که به زیبایی محمد اصفهانی آن را خوانده است. و ترجیع بند آن شاه بیتی است که باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس(ع) در روز عاشورا خواند:
والله اِن قَطعتم یَمینی
انی احامی ابداً عَن دینی
به این ترانه زیبا گوش جان بسپارید

 

شعر هفته: روزیست اینکه حادثه کوس بلازده‌ست

این هفته ترکیب بندی از وحشی بافقی برایتان انتخاب کرده ایم که در رثای ماتم سید الشهدا سروده است.

 

روزیـسـت ایـنـکـه حـادثـه کـوس بــلـازده سـت کــوس بــلــا بــه مـعــرکــه کــربــلـا زده ســت
روزیـسـت اینـکـه دسـت سـتـم ، تـیشـه جـفـا بــر پــای گـلـبــن چــمـن مـصــطـفـا زده ســت
روزیـسـت ایـنـکـه بــسـتـه تـتـق آه اهـل بـیـت چــتـــر ســیــاه بـــر ســر آل عــبـــا زده ســت
روزیسـت اینکه خـشـک شـد از تـاب تـشـنگی آن چـشـمه ای که خـنده بـر آب بـقـا زده سـت
روزیـســت ایـنـکــه کــشــتــه بــیـداد کــربــلــا زانـــوی داد در حــــرم کــــبــــریـــا زده ســــت
امــروز آن عــزاســت کــه چــرخ کــبــود پــوش بـر نـیـل جـامـه خـاصـه پـی این عـزا زده سـت
امـروز مـاتــمـی سـت کـه زهـرا گـشـاده مـوی بــر سـر زده ز حـسـرت و واحـسـرتـا زده سـت
یــعــنــی مــحـــرم آمــد و روز نــدامــت اســت روز نــدامــت چـــه ، کــه روز قــیــامــت اســت
روح القدس که پـیش لسـان فـرشـتـه هاسـت از پــیــروان مــرثــیــه خــوانــان کــربـــلــاســت
ایـن مــاتــم بــزرگ نــگــنــجــد در ایـن جــهـان آری در آن جــهــان دگــر تــیــر ایــن عــزاســت
کـرده ســیـاه حــلـه نـور ایـن عــزای کـیـســت خـیرالـنسـا کـه مردمک چـشـم مصـطـفـاسـت
بـنـگـر بـه نـور چـشـم پـیمـبـر چـه مـی کـنـنـد این چـشم کوفیان چه بـلا چشم بـی حیاست
یاقوت تـشـنگی شـکند از چـه گشـت خـشـک آن لب کـه یک تـرشـح از او چـشـمه بـقـاسـت
بـــلــبـــل اگــر ز واقــعـــه کــربـــلــا نــگــفـــت گـل را چـه واقـعـسـت کـه پـیراهنش قـبـاسـت
از پـــا فــتـــاده اســـت درخـــت ســـعــادتـــی کـزبــوسـتــان دهـر چـو او گـلـبــنـی نـخـاسـت
شـاخ گـلـی شـکـسـت ز بــسـتــان مـصـطـفـا کـز رنـگ و بــو فــتــاد گـلـســتــان مـصــطــفــا
ای کـوفـیـان چـه شـد سـخـن بـیعـت حـسـین و آن نــامــه هــا و آرزوی خــدمــت حـــســیــن
ای قوم بـی حـیا چـه شد آن شوق و اشتـیاق آن جــد و هــد درطــلــب حــضــرت حــســیــن
از نـامـه هـای شــوم شــمـا مـســلـم عـقـیـل بــا خــویـش کـرد خـوش الـم فـرقـت حــسـیـن
بـــا خـــود هــزار گــونــه مــشـــقــت قــرار داد اول یـکـی جــدا شـدن از صـحــبــت حــســیـن
او را بــه دســت اهـل مـشــقــت گـذاشــتــیـد کـو حــرمـت پــیـمـبــر و کـو حــرمـت حــسـیـن
ای وای بــر شــمــا و بــه مــحــرومـی شــمــا افــتــد چــو کــار بــا نـظــر رحــمـت حــســیـن
دیــوان حـــشـــر چـــون شـــود و آورد بـــتـــول پـر خـون بـه پـای عـرش خـدا کسـوت حـسـین
حــالــی شــود کــه پــرده ز قــهــر خــدا فــتــد و ز بـــیـــم لـــرزه بـــر بـــدن انـــبـــیـــا فـــتـــد
یـا حـضـرت رسـول حـسـین تـو مـضـطـر اسـت وی یک تن است و روی زمین پر ز لشکر است
یـا حـضـرت رسـول بـبـیـن بـر حـسـین خـویـش کـز هر طـرف که می نگرد تـیغ و خـنجـر اسـت
یــا حـــضــرت رســـول ، مــیــان مــخـــالــفــان بـر خـاک و خـون فـتـاده ز پـشـت تـکـاور اسـت
یـا مـرتــضـا ، حـسـیـن تــو از ضـرب دشـمـنـان بـنگر که چـون حـسین تـو بـی یار و یاور اسـت
هـیـهــات تــو کــجــایـی و کــو ذوالــفــقــار تــو امروز دسـت و ضربـت تـو سخـت درخـور اسـت
یـا حــضــرت حــســن ز جــفــای ســتــمـگـران جــان بـــر لــب بــرادر بـــا جــان بــرابــر اســت
ای فـاطـمه یتـیم تـو خـفتـه سـت و بـر سـرش نـی مـادر اسـت و نـی پـدر و نـی بـرادر اسـت
زین الـعـبـاد مـانـد و کـسـش همـنفـس نمـانـد در خـیـمـه غـیـر پــردگـیـان هـیـچ کـس نـمـانـد
یــاری نــمــانــد و کــار ازیــن و از آن گــذشــت آه مـــخـــدرات حـــرم ز آســـمـــان گـــذشـــت
واحـــســـرتـــای تـــعــزیــه داران اهــل بـــیــت نی از مـکـان گـذشـت کـه از لـامکـان گـذشـت
دسـت سـتـم قـوی شـد و بـازوی کـین گشـاد تـیغ آنـچـنـان بـرانـد کـه از اسـتـخـوان گـذشـت
یـا شـاه انـس و جـان تــویـی آن کـز بــرای تــو از سـد هزار جـان و جـهـان مـی تـوان گـذشـت
ای مـن شـهـیـد رشـک کـســی کـز وفـای تــو بــنـهـاد پـای بــر سـر جـان وز جـهـان گـذشـت
جــانــهـا فــدای حــر شــهـیـد و عــقــیـده اش کـه آزاده وار از ســر جــان در جــهـان گـذشـت
آنرا که رفـت و سـر بـه ره بـه ذوالجـناح بـاخـت این پـای مزد بـس که بـه سـوی جـنان گذشت
وحشی کسی چه دغدغه دارد ز حشر و نشر کـش روز نـشـر بــا شـهـدا مـی کـنـنـد حـشـر

 

مجله هفتگی بافق فردا – شماره چهارم

مجله هفتگی بافق فردا – شماره سوم

مجله هفتگی بافق فردا – شماره دوم

مجله هفتگی بافق فردا – شماره اول

 

سید احسان شریعتی

۱ نظر

  1. naderizadeh می‌گه:

    قدر مجموعه گل مرغ سحر داند وبس که نه هرکو ورقی خواند معانی دانست
    تشکر اقای مهندس شریعتی از ایده ی جالب شما به امید موفقیت روز افزون