پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۱:۳۴:۴۵ بعد از ظهر

بازدید مدیرکل غله وخدمات بازرگانی وریئس بانک سپه استان یزداز تعدادی از واحدهای نانوایی بافق

کد خبر: 58218
تعداد بازدیدکننده: 134
تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی وریئس بانک سپه استان یزداز تعدادی از واحدهای نانوایی شهرستان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت بافق، صبح روز دوشنبه مدیرکل غله وخدمات بازرگانی وریئس بانک سپه استان یزداز تعدادی از واحدهای نانوایی شهرستان بازدید کردند.
دراین بازدید تعدادی ازواحدهای نانوایی ازنظروزن،کیفیت وقیمت موردبازرسی قرارگرفتند.
زمانیان مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان ضمن ابراز رضایت مندی ازوضعیت نانوایان شهرستان برلزوم ساماندهی وضعیت آردنانوایان تاکیدکرد.
دراین بازدیدرئیس بانک سپه استان گفت طبق تفاهم نامه بین اداره غله وبانک سپه منبعد کلیه نانوایان سهمیه آردخودرابه طورمستقیم ازطریق واریزوجه دربانک سپه خریداری نمایند.