سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۳۴:۵۴ قبل از ظهر

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق ۲۱/۶/۹۴

کد خبر: 62476
تعداد بازدیدکننده: 134
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۴

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف
درجه ۲ درجه۱ درجه۲ درجه۱
۸۷۵۰ ۱۰۰۰۰ طالبی و مجدی ۴۵ البالو ۱
۱۸۷۵۰ ۲۵۰۰۰ انواع گرمک ۴۶ ۵۴۰۰۰ ۷۴۲۵۰ آلوزرد وشابلون ۲
۱۳۵۰۰ ۱۶۹۰۰ شمام ۴۷ آلوقطره طلا ۳
۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ انواع فلفل دلمه ۴۸ ۹۴۵۰۰ ۱۷۵۵۰ آناناس ۴
۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ فلفل گلخانه ای ۴۹ انارشیرین معمولی ۵
۱۶۲۰۰ ۲۱۶۰۰ کاهو ۵۰ انارشیرین ممتاز ۶
فلفل نوکازرون ۵۱ انبه ۷
۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ کدومسمایی یزدی ۵۲ ۲۴۳۰۰ ۳۱۰۰۰ انگورعسکری وخلیلی ۸
۱۶۲۰۰ ۲۰۰۰۰ کدوحلوایی ۵۳ ۲۰۲۵۰ ۲۵۶۵۰ انگورریش بابا ۹
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کدوحلوایی صادراتی ۵۴ ۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ انگورمشکی ورطبی ۱۰
۵۴۰۰۰ ۶۷۵۰۰ کلم بروکلی ۵۵ ۱۸۹۰۰ ۲۲۹۵۰ بادمجان گلخانه ای یزدی ۱۱
۲۰۲۵۰ ۲۵۶۵۰ کلم گل ۵۶ بادمجان بیرونی گلخانه ای ۱۲
۲۷۰۰۰ ۳۱۰۰۰ کلم قرمز ۵۷ ۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ بادمجان ابرکوهی ۱۳
۱۳۵۰۰ ۱۶۲۰۰ کلم برگ ۵۸ ۱۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰ بادمجان معمولی یزدی ۱۴
کیوی معمولی ۵۸ ۳۳۷۵۰ ۴۱۸۵۰ بامیه ۱۵
کیوی صادراتی ۶۰ باقلایزدی ۱۶
نظر تحت گلابی ۶۱ باقلا ۱۷
گوجه سبز(آلوچه) ۶۲ ۵۴۰۰۰ ۷۴۲۵۰ به ۱۸
۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ گوجه فرنگی گلخانه ای ۶۳ توت فرنگی ۱۹
۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ گوجه فرنگی معمولی ۶۴ پرتقال معمولی ۲۰
گوجه فرنگی نو ۶۵ پرتقال تامسون ۲۱
۱۳۵۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰ گیلاس ۶۶ پرتقال واشنگتنی ۲۲
گیلاس قرمز ۶۷ پرتقال والنسیا ۲۳
۱۳۵۰۰ ۲۱۰۰۰ گریپ فروت سفید ۶۸ پیازقرمز ۲۴
نظر تحت گریپ فروت قرمز ۶۹ پیاززرد ۲۵
۲۰۲۵۰ ۲۷۰۰۰ لوبیاسبزمعمولی ۷۰ ۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ انواع پیاز ۲۶
لوبیاسبزگلخانه ای ۷۱ ۱۱۲۵۰ ۱۵۰۰۰ خریزه ۲۷
لیموترش سفره ای ۷۲ خرمالو ۲۸
نظر تحت لیموترش ۷۳ ۱۳۵۰۰ ۱۵۵۰۰ خیارسبزگرگ ۲۹
۳۷۵۰۰ ۴۲۵۰۰ موزخوشه ای سایز۴و۵ ۷۴ ۱۳۵۰۰   خیارسبزگلخانه ای یزدی ۳۰
موزخوشه ای سایز۷و۹ ۷۵ ۵۴۰۰ ۸۱۰۰ خیارسبزتونلی ۳۱
نارنگی پاکستانی ۷۶ ۱۳۵۰۰ ۱۵۵۰۰ خیارسبزکوهستان ۳۲
نظر تحت نارنگی شمال ۷۷ ۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ خیارسبزمعمولی یزدی ۳۳
نارنگی لامپی(گلابی) ۷۸ ۴۰۵۰ ۶۷۵۰ چغندربابرگ ۳۴
نارنگی معمولی ۷۹ ۸۱۰۰ ۱۲۵۰۰ چغندر ۳۵
۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ نخودفرنگی ۸۰ ۲۱۰۰۰   سبزی خوردن ۳۶
هلوانجیری ۸۱ ۱۳۵۰۰   سبزی خورشتی ۳۷
۴۰۵۰۰ ۸۳۷۰۰ هلو ۸۲ نظر تحت سیب درختی زرد ۳۸
هلوکاردی ۸۳ نظر تحت سیب درختی قرمز ۳۹
۳۷۵۰ ۴۷۵۰ هندوانه محبوبی ۸۴ نظر تحت سیب درختی صادراتی ۴۰
۱۵۰۰ ۲۱۵۰ هندوانه خطی ۸۵ ۴۰۵۰۰ ۵۱۳۰۰ سیب گلاب ۴۱
هندوانه نو ۸۶ ۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ انواع سیب زمینی ۴۲
۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ هویچ ۸۷ نظر تحت سیر ۴۳
      ۸۸ ۵۴۰۰۰ ۸۴۰۰۰ شلیل ۴۴