دوشنبه ۱ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۲۳:۲۳ بعد از ظهر

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق ۵/۷/۹۴

کد خبر: 62979
تعداد بازدیدکننده: 126
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۴

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف
درجه ۲ درجه۱ درجه۲ درجه۱
۸۷۵۰ ۱۰۰۰۰ طالبی و مجدی ۴۵ البالو ۱
۱۸۷۵۰ ۲۵۰۰۰ انواع گرمک ۴۶ ۵۴۰۰۰ ۷۴۲۵۰ آلوزرد وشابلون ۲
۱۳۵۰۰ ۱۶۹۰۰ شمام ۴۷ آلوقطره طلا ۳
۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ انواع فلفل دلمه ۴۸ ۹۴۵۰۰ ۱۷۵۵۰۰ آناناس ۴
۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ فلفل گلخانه ای ۴۹ انارشیرین معمولی ۵
۱۳۵۰۰ ۱۸۹۰۰ کاهو ۵۰ انارشیرین ممتاز ۶
فلفل نوکازرون ۵۱ انبه ۷
۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ کدومسمایی یزدی ۵۲ ۲۴۳۰۰ ۳۱۰۰۰ انگورعسکری وخلیلی ۸
۱۶۲۰۰ ۲۰۰۰۰ کدوحلوایی ۵۳ ۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ انگورریش بابا ۹
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کدوحلوایی صادراتی ۵۴ ۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ انگورمشکی ورطبی ۱۰
۵۴۰۰۰ ۶۷۵۰۰ کلم بروکلی ۵۵ ۱۸۹۰۰ ۲۲۹۵۰ بادمجان گلخانه ای یزدی ۱۱
۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ کلم گل ۵۶ بادمجان بیرونی گلخانه ای ۱۲
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کلم قرمز ۵۷ ۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ بادمجان ابرکوهی ۱۳
۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ کلم برگ ۵۸ ۱۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰ بادمجان معمولی یزدی ۱۴
کیوی معمولی ۵۸ ۳۳۷۵۰ ۴۱۸۵۰ بامیه ۱۵
کیوی صادراتی ۶۰ باقلایزدی ۱۶
نظر تحت گلابی ۶۱ باقلا ۱۷
گوجه سبز(آلوچه) ۶۲ ۵۴۰۰۰ ۷۴۲۵۰ به ۱۸
۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ گوجه فرنگی گلخانه ای ۶۳ توت فرنگی ۱۹
۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ گوجه فرنگی معمولی ۶۴ پرتقال معمولی ۲۰
گوجه فرنگی نو ۶۵ پرتقال تامسون ۲۱
۱۳۵۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰ گیلاس ۶۶ پرتقال واشنگتنی ۲۲
گیلاس قرمز ۶۷ پرتقال والنسیا ۲۳
۱۳۵۰۰ ۲۱۰۰۰ گریپ فروت سفید ۶۸ پیازقرمز ۲۴
نظر تحت گریپ فروت قرمز ۶۹ پیاززرد ۲۵
۲۰۲۵۰ ۲۷۰۰۰ لوبیاسبزمعمولی ۷۰ ۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ انواع پیاز ۲۶
لوبیاسبزگلخانه ای ۷۱ ۱۱۲۵۰ ۱۵۰۰۰ خریزه ۲۷
لیموترش سفره ای ۷۲ خرمالو ۲۸
نظر تحت لیموترش ۷۳ ۱۳۵۰۰ ۱۵۵۰۰ خیارسبزگرگ ۲۹
۳۷۵۰۰ ۴۲۵۰۰ موزخوشه ای سایز۴و۵ ۷۴ ۸۱۰۰ ۱۲۵۰۰ خیارسبزگلخانه ای یزدی ۳۰
موزخوشه ای سایز۷و۹ ۷۵ ۵۴۰۰ ۸۱۰۰ خیارسبزتونلی ۳۱
نارنگی پاکستانی ۷۶ ۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ خیارسبزکوهستان ۳۲
نظر تحت نارنگی شمال ۷۷ ۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ خیارسبزمعمولی یزدی ۳۳
نارنگی لامپی(گلابی) ۷۸ ۴۰۵۰ ۶۷۵۰ چغندربابرگ ۳۴
نارنگی معمولی ۷۹ ۸۱۰۰ ۱۲۵۰۰ چغندر ۳۵
۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ نخودفرنگی ۸۰ ۲۱۰۰۰   سبزی خوردن ۳۶
هلوانجیری ۸۱ ۱۳۵۰۰   سبزی خورشتی ۳۷
۴۰۵۰۰ ۸۳۷۰۰ هلو ۸۲ ۳۳۷۵۰ ۴۱۸۵۰ سیب درختی زرد ۳۸
هلوکاردی ۸۳ ۳۳۷۵۰ ۴۱۸۵۰ سیب درختی قرمز ۳۹
۳۷۵۰ ۴۷۵۰ هندوانه محبوبی ۸۴ ۳۳۷۵۰ ۴۱۸۵۰ سیب درختی صادراتی ۴۰
۱۵۰۰ ۲۰۰۰ هندوانه خطی ۸۵ ۴۰۵۰۰ ۴۱۸۵۰ سیب گلاب ۴۱
هندوانه نو ۸۶ ۹۴۵۰ ۱۳۵۰۰ انواع سیب زمینی ۴۲
۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ هویچ ۸۷ نظر تحت سیر ۴۳
      ۸۸ ۵۴۰۰۰ ۸۴۰۰۰ شلیل ۴۴