پنج شنبه ۴ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۱:۲۳:۲۵ بعد از ظهر

لیست قیمت متعارف میوه و تره بار شهرستان بافق۱۶ /۸/۹۴

کد خبر: 64350
تعداد بازدیدکننده: 113
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۴

 

دامنه قیمت گذاری

نام محصول

ردیف

دامنه قیمت گذاری

نام محصول

ردیف

درجه ۲

درجه۱

درجه۲

درجه۱

طالبی و مجدی

۴۵

البالو

۱

انواع گرمک

۴۶

آلوزرد وشابلون

۲

شمام

۴۷

آلوقطره طلا

۳

۳۳۷۵۰

۳۷۸۰۰

انواع فلفل دلمه

۴۸

۹۴۵۰۰

۱۷۵۵۰۰

آناناس

۴

فلفل گلخانه ای

۴۹

انارشیرین معمولی

۵

۱۰۰۰۰

۱۳۵۰۰

کاهو

۵۰

انارشیرین ممتاز

۶

فلفل نوکازرون

۵۱

انبه

۷

۱۶۲۰۰

۲۱۰۰۰

کدومسمایی یزدی

۵۲

انگورعسکری وخلیلی

۸

۱۶۲۰۰

۲۰۰۰۰

کدوحلوایی

۵۳

۲۲۹۵۰

۲۷۰۰۰

انگورریش بابا

۹

۱۶۲۰۰

۲۱۰۰۰

کدوحلوایی صادراتی

۵۴

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

انگورمشکی ورطبی

۱۰

۱۶۲۰۰

۲۱۰۰۰

کلم بروکلی

۵۵

۱۸۹۰۰

۲۲۹۵۰

بادمجان گلخانه ای یزدی

۱۱

۹۴۵۰

۱۳۵۰۰

کلم گل

۵۶

۱۳۵۰۰

۱۵۵۰۰

بادمجان بیرونی گلخانه ای

۱۲

۱۳۵۰۰

۱۶۲۰۰

کلم قرمز

۵۷

۶۷۵۰

۱۰۰۰۰

بادمجان ابرکوهی

۱۳

۶۷۵۰

۱۰۰۰۰

کلم برگ

۵۸

۱۳۵۰۰

۱۵۵۰۰

بادمجان معمولی یزدی

۱۴

کیوی معمولی

۵۸

۴۰۵۰۰

۴۷۲۵۰

بامیه

۱۵

کیوی صادراتی

۶۰

باقلایزدی

۱۶

نظر

تحت

گلابی

۶۱

باقلا

۱۷

گوجه سبز(آلوچه)

۶۲

۵۴۰۰۰

۷۴۲۵۰

به

۱۸

۲۷۰۰۰

۳۱۰۰۰

گوجه فرنگی گلخانه ای

۶۳

توت فرنگی

۱۹

۱۳۵۰۰

۱۵۵۰۰

گوجه فرنگی معمولی

۶۴

پرتقال معمولی

۲۰

گوجه فرنگی نو

۶۵

پرتقال تامسون

۲۱

گیلاس

۶۶

۴۰۵۰۰

۴۷۲۵۰

پرتقال واشنگتنی

۲۲

گیلاس قرمز

۶۷

پرتقال والنسیا

۲۳

گریپ فروت سفید

۶۸

۸۰۰۰

۱۱۵۰۰

پیازسفید

۲۴

نظر

تحت

گریپ فروت قرمز

۶۹

۸۰۰۰

۱۱۵۰۰

پیاززرد

۲۵

۲۰۲۵۰

۲۷۰۰۰

لوبیاسبزمعمولی

۷۰

۱۰۸۰۰

۱۳۵۰۰

پیازقرمز

۲۶

لوبیاسبزگلخانه ای

۷۱

۱۵۰۰۰

۱۸۷۵۰

خریزه

۲۷

لیموترش سفره ای

۷۲

خرمالو

۲۸

۳۳۷۵۰

۴۳۰۰۰

لیموشیرین

۷۳

۱۳۵۰۰

۱۵۵۰۰

خیارسبزگرگ

۲۹

۳۱۲۵۰

۳۶۲۵۰

موزخوشه ای سایز۴و۵

۷۴

۲۷۰۰۰

۳۱۰۰۰

خیارسبزگلخانه ای یزدی

۳۰

موزخوشه ای سایز۷و۹

۷۵

۸۰۰۰

۱۳۵۰۰

خیارسبزتونلی

۳۱

نارنگی پاکستانی

۷۶

خیارسبزکوهستان

۳۲

نظر

تحت

نارنگی شمال

۷۷

۱۶۲۰۰

۲۱۰۰۰

خیارسبزمعمولی یزدی نو

۳۳

۳۳۷۵۰

۴۷۲۵۰

نارنگی تخم ژاپنی

۷۸

۴۰۰۰

۶۷۵۰

چغندربابرگ

۳۴

نارنگی معمولی

۷۹

۸۰۰۰

۱۲۵۰۰

چغندر

۳۵

نخودفرنگی

۸۰

۲۱۰۰۰

سبزی خوردن

۳۶

هلوانجیری

۸۱

۱۳۵۰۰

سبزی خورشتی

۳۷

۴۰۵۰۰

۶۰۰۰۰

هلو

۸۲

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

سیب درختی زرد

۳۸

هلوکاردی

۸۳

۲۷۰۰۰

۳۳۷۵۰

سیب درختی قرمز

۳۹

هندوانه محبوبی

۸۴

سیب درختی صادراتی

۴۰

هندوانه خطی

۸۵

سیب گلاب

۴۱

۵۶۰۰

۶۲۵۰

هندوانه نو

۸۶

۸۰۰۰

۱۱۵۰۰

انواع سیب زمینی

۴۲

۱۳۵۰۰

۱۵۵۰۰

هویچ

۸۷

نظر

تحت

سیر

۴۳

۸۸

۱۰۸۰۰

۱۶۲۰۰

شلغم

۴۴