برچسب: ترکه،مراجع
مطلب حقوقی هفته
30 سپتامبر 2019
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.