برچسب: تقلب،امتحان
مطلب حقوقی هفته
۱۹ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

نکته کیفری:تقلب در هرنوع امتحان دانشگاه اعم از امتحان کنکور ورودی، امتحانات نهایی و حتی داخلی مراکز آموزشی، یک تخلف انضباطی بوده و پیامدهایی از قبیل اخطار و توبیخ دانشجو و در صورت تکرار، منع موقت از تحصیل برای مرتکبین پیش بینی شده است. اما بهتر است بدانید، شرکت کردن شخص دیگری به جای شما…..