برچسب: حقوق، هفته
مطلب حقوقی هفته
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
یک دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

درصورت عدم همکاری خریدار برای انتقال سند تکلیف چیست؟ ‌ ‌ وقتی در مبایعه نامه بخشی از ثمن بابت انتقال سند تعیین شده است و بعداز آماده شدن استعلامات خریدار در دفتر اسناد رسمی حضور نمی یابد تا انتقال سند انجام شود فروشنده بایستی از سردفتر گواهی عدم حضور خریدار را گرفته و دادخواست مطالبه…..