برچسب: خواص، بافق
فرماندار نخودی برای بافق؟!؟
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
یک دیدگاه

فرماندار نخودی برای بافق؟!؟

خبرهای رسیده به" بافق فردا " حاکی از آن است که برخی خواص بافق رایزنی های خود برای تثبیت حکم سرپرست فرمانداری بافق را آغاز کرده اند تا فرماندار بومی بر ای شهرستان منصوب نشود.