برچسب: دعوی،مطالبه
مطلب حقوقی هفته
۹ مهر ۱۳۹۷
یک دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

مرجع صالح دعوی مطالبه وجه چک کدام دادگاه است؟ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸- ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد: الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد ج- دادگاهی که در…..