برچسب: متعارف
لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 25/09/94
۲۶ آذر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 25/09/94

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف درجه 2 درجه1 درجه2 درجه1 – – طالبی و مجدی 45 – – البالو 1 – – انواع گرمک 46 – – آلوزرد وشابلون 2 – – شمام 47 – – آلوقطره طلا 3 44500 50000 انواع فلفل دلمه نو 48 94500 175500…..

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 02/09/94
۴ آذر ۱۳۹۴
یک دیدگاه

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 02/09/94

  دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف درجه 2 درجه1 درجه2 درجه1 – – طالبی و مجدی 45 – – البالو 1 – – انواع گرمک 46 – – آلوزرد وشابلون 2 – – شمام 47 – – آلوقطره طلا 3 40500 44500 انواع فلفل دلمه 48 94500 17550…..

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق12 /8/94
۱۳ آبان ۱۳۹۴
۲ دیدگاه

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق12 /8/94

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف درجه 2 درجه1 درجه2 درجه1 8700 10000 طالبی و مجدی 45 – – البالو 1 – – انواع گرمک 46 54000 74250 آلوزرد وشابلون 2 13500 16900 شمام 47 – – آلوقطره طلا 3 33750 37800 انواع فلفل دلمه 48 94500 175500 آناناس…..

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 26 مهرماه
۲۷ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 26 مهرماه

  دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف درجه 2 درجه1 درجه2 درجه1 8700 10000 طالبی و مجدی 45 – – البالو 1 – – انواع گرمک 46 54000 74250 آلوزرد وشابلون 2 13500 16900 شمام 47 – – آلوقطره طلا 3 27000 31000 انواع فلفل دلمه 48 94500 175500…..

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق18/7/94
۱۸ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق18/7/94

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف درجه 2 درجه1 درجه2 درجه1 8750 10000 طالبی و مجدی 45 – – البالو 1 – – انواع گرمک 46 54000 74250 آلوزرد وشابلون 2 13500 16900 شمام 47 – – آلوقطره طلا 3 22950 27000 انواع فلفل دلمه 48 94500 175500 آناناس…..

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 5/7/94
۵ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 5/7/94

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف درجه 2 درجه1 درجه2 درجه1 8750 10000 طالبی و مجدی 45 – – البالو 1 18750 25000 انواع گرمک 46 54000 74250 آلوزرد وشابلون 2 13500 16900 شمام 47 – – آلوقطره طلا 3 22950 27000 انواع فلفل دلمه 48 94500 175500 آناناس…..

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 21/6/94
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 21/6/94

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف درجه 2 درجه1 درجه2 درجه1 8750 10000 طالبی و مجدی 45 – – البالو 1 18750 25000 انواع گرمک 46 54000 74250 آلوزرد وشابلون 2 13500 16900 شمام 47 – – آلوقطره طلا 3 22950 27000 انواع فلفل دلمه 48 94500 17550 آناناس…..

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 17/6/94
۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۵ دیدگاه

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 17/6/94

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف درجه 2 درجه1 درجه2 درجه1 8750 10000 طالبی و مجدی 45 – – البالو 1 18750 25000 انواع گرمک 46 54000 74250 آلوزرد وشابلون 2 13500 16900 شمام 47 – – آلوقطره طلا 3 22950 27000 انواع فلفل دلمه 48 94500 17550 آناناس…..