برچسب: معدن کوشک، بازنشستگان
یکه تازی بازنشستگان در معدن کوشک
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
۲ دیدگاه

یکه تازی بازنشستگان در معدن کوشک

زیرپاگذاشتن بند (١۵) ماده (٢) قانون تامین اجتماعی موجب کام کارگران معدن کوشک راتلخ ترازهمیشه وشیرین کامی ازآن بهره بردارمعدن. چندی پیش باپیگیریهای مجدانه تعدادی ازجوانان عدالت خواه شهرستان در خصوص به کارگیری تعدادی از بازنشستگان وعدم اجرای کامل طرح طبقه بندی درمعدن کوشک بافق،عدم اجرای طرح طبقه بندی درشرکت ذوب وروی بافق، بدون توجه…..