برچسب: پرداخت، کارخانجات
عدم توجه کارفرما به قانون بازنشستگی کارگران کارخانجات را مشروط کرد
۱۴ مهر ۱۳۹۷
یک دیدگاه

عدم توجه کارفرما به قانون بازنشستگی کارگران کارخانجات را مشروط کرد

اکرم عباسي| به گزارش هفته نامه افق کوير، کارگران کارخانجات لکوموتيو شهرستان بافق معترض هستند به اين موضوع که چرا سازمان تأمين اجتماعي شعبه بافق بعد از قطعي شدن بازنشستگي پيش از موعد کارگران که در کارهاي سخت و زيان آور فعاليت دارند به آنها اجازه بازنشستگي و استفاده از مزاياي اين حق قانوني را به بهانه عدم پرداخت 4% حق بيمه از سوي کارفرمايان نمي دهد. «محمود رنجبر»، رييس شوراي اسلامي کار کارخانجات لکوموتيو ضمن بيان اين موضوع گفت: متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي بازنشستگي پيش از موعد کارگران را اهرمي براي اخذ مطالبات خود از کارفرمايان مي داند؛ در حاليکه طبق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه و يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.