برچسب: بلوک
بازسازی واستانداردسازی بلوک زایمانی بیمارستان ولیعصر(عج)بافق آغازشد
۱۳ آبان ۱۳۹۴
یک دیدگاه

بازسازی واستانداردسازی بلوک زایمانی بیمارستان ولیعصر(عج)بافق آغازشد

بازسازی واستانداردسازی بلوک زایمانی بیمارستان ولیعصر(عج)بافق آغازشد دکترافشاری رییس بیمارستان دراین زمینه گفت: یکی ازاهداف طرح تحول نظام سلامت ترویج زایمان طبیعی می باشدکه دراین زمینه علاوه بررایگان شدن زایمان طبیعی .استاندارسازی بخشهای زایمان بیمارستان درنیزدردستورکارقرارگرفت وی گفت عملیات استاندارسازی بلوک زایمانی ازچندروزپیش دربیمارستان شروع شده ودرمرحله اول آن شامل تخریب وتغییراتاق های بخش زایمان…..