برچسب: تحقیقات، هزینه
مطلب حقوقی هفته
8 اسفند 1396
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

مدعی در جریان دادرسی چه خساراتی را می‌تواند از محکوم مطالبه کند؟ مطابق قانون خواهان همواره این امکان را خواهد داشت تا خسارات ناشی از دادرسی را از خوانده دعوا مطالبه نماید. برخی خسارات دادرسی بدین شرح می باشند: ۱-هزینه دارسی ۲-حق الوکاله وکیل ۳-حق الزحمه کارشناس ۴-هزینه تحقیقات محلی بنابراین خواهان حق دارد ضمن…..

You cannot copy content of this page