برچسب: جهانی، قلب
روز جهانی قلب ۱۳۹۹
۸ مهر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

روز جهانی قلب ۱۳۹۹

قلبا” برای جامعه، افرادی که دوستشان دارید و خودتان تلاش کنید ما در یک دوران بی سابقه ای زندگی می کنیم. پاندمی کووید ۱۹ سبب توجه بیشتر به حرفه کارکنان بهداشتی، نظام های مراقبت سلامت ملی و مسئولیت فردی ما –برای سلامت خود و برای افراد آسیب پذیر در جامعه- شده است. ما نمیدانیم همه…..