برچسب: سمت، عنوان
مطلب حقوقی هفته
28 بهمن 1397
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

غصب عنوان هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود…..

You cannot copy content of this page