برچسب: غاراشکفت
سفر به ناشناخته ها  ((غاراشکفت))
۱۸ آبان ۱۳۹۴
۱۱ دیدگاه

سفر به ناشناخته ها ((غاراشکفت))

  شاید کمتر دوستان از وجود غاردربافق اطلاع داشته باشند. دوست دارم شما رابا خود به غاری زیبا و بکربا مناظری زیبا ودست نخورده دردل کوه ببرم .جایی که تانبینید زیباییهای آنرا درک نخواهید کرد.قبل از حرکت چند شرط دارم اول اینکه اگرکوهنورد نیستید فکردیدن این غار زیبا راازسربدرکنیددوم اینکه حتی اگرکوه میرویدولی از ارتفاع…..