برچسب: پرداخت، کارخانجات
عدم توجه کارفرما به قانون بازنشستگی کارگران کارخانجات را مشروط کرد
14 مهر 1397
یک دیدگاه

عدم توجه کارفرما به قانون بازنشستگی کارگران کارخانجات را مشروط کرد

اکرم عباسي| به گزارش هفته نامه افق کوير، کارگران کارخانجات لکوموتيو شهرستان بافق معترض هستند به اين موضوع که چرا سازمان تأمين اجتماعي شعبه بافق بعد از قطعي شدن بازنشستگي پيش از موعد کارگران که در کارهاي سخت و زيان آور فعاليت دارند به آنها اجازه بازنشستگي و استفاده از مزاياي اين حق قانوني را به بهانه عدم پرداخت 4% حق بيمه از سوي کارفرمايان نمي دهد. «محمود رنجبر»، رييس شوراي اسلامي کار کارخانجات لکوموتيو ضمن بيان اين موضوع گفت: متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي بازنشستگي پيش از موعد کارگران را اهرمي براي اخذ مطالبات خود از کارفرمايان مي داند؛ در حاليکه طبق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه و يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.

You cannot copy content of this page