یکشنبه ۷ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۳:۱۹:۱۵ بعد از ظهر

لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق ۲۵/۰۹/۹۴

کد خبر: 65576
تعداد بازدیدکننده: 134
تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۴

دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف دامنه قیمت گذاری نام محصول ردیف
درجه ۲ درجه۱ درجه۲ درجه۱
طالبی و مجدی ۴۵ البالو ۱
انواع گرمک ۴۶ آلوزرد وشابلون ۲
شمام ۴۷ آلوقطره طلا ۳
۴۴۵۰۰ ۵۰۰۰۰ انواع فلفل دلمه نو ۴۸ ۹۴۵۰۰ ۱۷۵۵۰۰ آناناس ۴
فلفل گلخانه ای ۴۹ انارشیرین معمولی ۵
۱۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰ کاهو ۵۰ انارشیرین ممتاز ۶
فلفل نوکازرون ۵۱ انبه ۷
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کدومسمایی یزدی ۵۲ انگورعسکری وخلیلی ۸
۱۶۲۰۰ ۲۰۰۰۰ کدوحلوایی ۵۳ ۲۹۷۰۰ ۳۳۷۵۰ انگورریش بابا ۹
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کدوحلوایی صادراتی ۵۴ ۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ انگورمشکی ورطبی ۱۰
۲۷۰۰۰ ۳۱۰۰۰ کلم بروکلی ۵۵ ۲۷۰۰۰ ۳۱۰۰۰ بادمجان گلخانه ای یزدی ۱۱
۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ کلم گل ۵۶ بادمجان بیرونی گلخانه ای ۱۲
۱۲۰۰۰ ۱۵۵۰۰ کلم قرمز ۵۷ بادمجان ابرکوهی ۱۳
۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ کلم برگ ۵۸ ۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰۰ انواع بادمجان ۱۴
کیوی معمولی ۵۸ ۴۰۵۰۰ ۴۷۲۵۰ بامیه ۱۵
کیوی صادراتی ۶۰ باقلایزدی ۱۶
نظر تحت گلابی ۶۱ باقلا ۱۷
گوجه سبز(آلوچه) ۶۲ ۵۴۰۰۰ ۷۴۲۵۰ به ۱۸
۶۷۵۰۰ ۷۴۲۵۰ گوجه فرنگی گلخانه ای ۶۳ توت فرنگی ۱۹
۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ گوجه فرنگی معمولی ۶۴ پرتقال معمولی ۲۰
۳۳۷۵۰ ۴۰۵۰۰ گوجه فرنگی نو ۶۵ پرتقال تامسون ۲۱
گیلاس ۶۶ ۴۷۲۵۰ ۵۱۳۰۰ پرتقال واشنگتنی ۲۲
گیلاس قرمز ۶۷ پرتقال والنسیا ۲۳
گریپ فروت سفید ۶۸ ۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ پیازقرمز ۲۴
نظر تحت گریپ فروت قرمز ۶۹ ۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ پیاززرد ۲۵
۲۲۹۵۰ ۲۷۰۰۰ لوبیاسبزمعمولی ۷۰ ۱۶۲۰۰ ۲۱۰۰۰ پیازسفید ۲۶
۴۷۲۵۰ ۵۱۳۰۰ لوبیاسبزگلخانه ای ۷۱ ۱۵۰۰۰ ۱۸۷۵۰ خریزه ۲۷
لیموترش سفره ای ۷۲ خرمالو ۲۸
۳۲۴۰۰ ۳۷۸۰۰ لیموشیرین ۷۳ ۱۳۵۰۰ ۱۵۵۰۰ خیارسبزگرگ ۲۹
۳۷۵۰۰ ۴۱۲۵۰ موزخوشه ای سایز۴و۵ ۷۴ ۲۷۰۰۰ ۳۱۰۰۰ خیارسبزگلخانه ای یزدی ۳۰
موزخوشه ای سایز۷و۹ ۷۵ ۸۰۰۰ ۱۳۵۰۰ خیارسبزتونلی ۳۱
نارنگی پاکستانی ۷۶ خیارسبزکوهستان ۳۲
نظر تحت نارنگی شمال ۷۷ ۱۸۹۰۰ ۲۲۹۵۰ خیارسبزمعمولی یزدی نو ۳۳
۳۳۷۵۰ ۴۰۵۰۰ انواع نارنگی ۷۸ چغندربابرگ ۳۴
نارنگی معمولی ۷۹ ۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ چغندر ۳۵
نخودفرنگی ۸۰ ۲۵۵۰۰   سبزی خوردن ۳۶
هلوانجیری ۸۱ ۱۳۵۰۰   سبزی خورشتی ۳۷
۴۰۵۰۰ ۶۰۰۰۰ هلو ۸۲ ۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ سیب درختی زرد ۳۸
هلوکاردی ۸۳ ۲۷۰۰۰ ۳۳۷۵۰ سیب درختی قرمز ۳۹
هندوانه محبوبی ۸۴ ۳۷۸۰۰ ۴۳۰۰۰ سیب درختی ممتاز ۴۰
هندوانه خطی ۸۵ سیب گلاب ۴۱
هندوانه نو ۸۶ ۶۷۵۰ ۱۰۰۰۰ انواع سیب زمینی ۴۲
۱۲۰۰۰ ۱۵۵۰۰ هویچ ۸۷ نظر تحت سیر ۴۳
      ۸۸ ۱۳۵۰۰ ۱۶۲۰۰ شلغم ۴۴